Navigation überspringen Sitemap anzeigen

Allmänna villkor

Försäljningsvillkor, leverans och betalning
MARRYA vigselringar

1.0 Tillämpningsområde
1.1 Följande allmänna villkor gäller för alla avtal, leveranser, urval och andra tjänster. Genom att göra en beställning hos oss, oavsett i vilken form den görs, accepterar Kunden våra försäljnings-, leverans- och betalningsvillkor för hela affärsförbindelsen. Detta gäller även för framtida transaktioner.
1.2 Kundens eventuella villkor som strider mot eller avviker från våra villkor gäller endast om och i den utsträckning som vi uttryckligen skriftligen erkänner deras giltighet.

2.0 Priser, tillverkningsvillkor och betalning
2.1 De priser som anges vid avtalets ingående gäller endast för den enskilda beställningen.
Upprepade beställningar ska betraktas som nya beställningar.
2.2 Vi förbehåller oss rätten att vid försenad betalning reglera framtida leveranser och utestående belopp kontant vid leverans. Eventuella utestående fakturor och påminnelseavgifter ingår. Kontant vid leverans beloppet skall bäras av köparen.
2.3 Fakturabeloppet förfaller till betalning utan avdrag och betalas netto inom 14 dagar från fakturadatum. Med kundens medgivande kan fakturor betalas via autogiro. Kostnader för eventuella återkrav ska ersättas av kunden.
2.4 Kunden skall utan särskild påminnelse anses vara i dröjsmål om ovan angiven betalningsfrist överskrids.
2.5 Kunden ska ersätta alla kostnader som orsakas av dröjsmål, i synnerhet påminnelseavgifter och inkassokostnader.
2.6 Växlar accepteras endast på grundval av ett uttryckligt avtal och endast mot betalning, varvid rabattavgifter och andra växelavgifter faktureras.
2.7 Kunden har inte rätt att vägra fullgörelse, hålla inne betalning eller kvitta betalning mot motkrav på grund av eventuella motkrav, såvida inte sådana motkrav har erkänts av oss i sak och beloppsmässigt eller har fastställts slutligt av domstol.

3.0 Leveranser
3.1 Leverans till kunden ska ske fritt lager. På köparens begäran och bekostnad ska varorna skickas till en annan destination (försäljning genom leverans till en annan plats än platsen för utförandet}. Om inte annat avtalats har vi rätt att själva bestämma typ av transport (i synnerhet transportföretag, rutt, förpackning). transportväg, förpackning} själva. Risken för oavsiktlig förlust och oavsiktlig försämring av varan skall övergå till kunden senast vid överlämnandet. Vid försäljning genom leverans till annan plats än prestationsplatsen övergår dock risken för oavsiktlig förlust och oavsiktlig försämring av varan samt risken för dröjsmål till kunden vid överlämnandet av varan till speditören, transportören eller annan person eller institution som utsetts att utföra försändelsen.
3.2 Retursändning skall under alla omständigheter aviseras i förväg. Om returen inte beror på ett berättigat klagomål eller inte har meddelats, ska returen ske på kundens bekostnad och risk. För returförsändelsen måste kunden välja samma transportform som för leveransen och försäkra varorna tillräckligt.
3.3 Uppgifter om leveranstid är alltid med förbehåll för ändringar. En förutsättning för vår försening av leveransen är dock under alla omständigheter en skriftlig påminnelse från kunden.
3.4 I händelse av oförutsägbara hinder utanför vår kontroll och i händelse av force majeure, särskilt i händelse av strejk, lockout, driftstörningar och förseningar eller oregelbundenhet i leverans av material, ska leveransperioden förlängas i enlighet därmed. Om leveranstiden överskrids och efter att en sex veckors frist har löpt ut utan att ha utnyttjats, har kunden rätt att dra sig ur den berörda transaktionen. Kunden har inte rätt att kräva skadestånd såvida vi inte kan bevisas ha handlat med uppsåt eller grov vårdslöshet.
3.5 Vi har rätt att göra delleveranser, varvid varje delleverans juridiskt ska anses vara ett självständigt avtal. I synnerhet kan en separat faktura utfärdas för en delleverans, vars förfallodag ska vara oberoende av den återstående leveransen.

4.0 Urval
4.1 Om varor tillhandahålls för urval, ska de anses ha blivit slutgiltigt accepterade av mottagaren om varorna inte returneras inom den period som anges i den bifogade följesedeln, vilken måste vara minst två veckor. Beträffande leverans och retur skall 3.1 äga motsvarande tillämpning.
4.2 Kunden är skyldig att försäkra de utvalda varorna tillräckligt. Vid mottagandet av de utvalda varorna övergår all risk, inklusive risken för förlust utan kundens förskyllan, till kunden.
4.3 Risken för oavsiktlig förlust ska bäras av kunden, särskilt om utvalda varor redan används som utställningsföremål innan utgången av den period som anges i urvalsmeddelandet, tas i reseförvaring eller inte förvaras i kassaskåpet utanför affärstid. Under alla omständigheter är kunden skyldig att tillhandahålla ett fullständigt försäkringsskydd för de varor som tillhandahålls för urval. Kunden överlåter härmed oåterkalleligt och i förväg alla anspråk mot försäkringsbolaget till oss.

5.0 Beteckning/marknadsföring av artiklarna
5.1 I samband med de smycken som vi har levererat till ert företag vill vi påpeka att det inte är tillåtet att vid återförsäljning av varorna använda reklampåståendet "nickelfritt". I en färsk dom från den federala domstolen (mål nr I ZR 43/13) slog domstolen fast att en slutkonsument som köper ett smycke som beskrivs som "nickelfritt" kan förvänta sig att det inte ens finns försumbara spår av nickel i föremålet. Ett marknadsföringspåstående med "nickelfritt" är därmed otillåtet. Eftersom det inte kan uteslutas att de produkter som levereras till er också innehåller delar av nickel, är det under inga omständigheter tillåtet att göra reklam för era kunder med ett eventuellt påstående om "nickelfritt". Vänligen notera denna information när du exponerar dina varor. Det är viktigt för oss att hjälpa dig att göra dina återförsäljningar så tillfredsställande som möjligt för ditt företag och dina kunder. Tveka inte att kontakta oss när som helst om du har några frågor eller behöver ytterligare information.

6.0 Anmälan av fel
6.1 Felanmälan ska göras skriftligen av kunden till oss utan dröjsmål vid uppenbara fel, dock senast inom 48 timmar efter mottagandet av varan på bestämmelseorten, och vid dolda fel utan dröjsmål efter upptäckten, annars ska varan anses ha blivit godkänd. För att tidsfristen ska kunna hållas måste felanmälan göras i god tid.
6.2 Om den levererade varan har ett av oss erkänt fel som redan fanns vid tidpunkten för riskövergången, ska vi efter eget val antingen reparera varan eller leverera ersättningsvaror, förutsatt att felanmälan görs i rätt tid. Vi måste alltid ges möjlighet att avhjälpa felet inom en rimlig tidsperiod och de reklamerade varorna måste göras tillgängliga för oss för inspektion. Vid ersättningsleveranser är kunden skyldig att returnera den defekta varan. I samband med detta har vi rätt att göra den efterföljande prestationen beroende av att kunden betalar det förfallna fakturabeloppet. Kunden har dock rätt att hålla inne en del av fakturabeloppet som är skälig i förhållande till felet. Om det inte är möjligt för oss att avhjälpa felet eller att leverera en felfri ersättningsvara, får kunden häva avtalet.
6.3 Alla krav på skadestånd på grund av fel ska uteslutas såvida vi inte kan bevisas ha handlat med uppsåt eller grov vårdslöshet.

7.0 Äganderättsförbehåll
7.1 Levererade varor förblir vår egendom till dess att alla fordringar som härrör från vår affärsrelation, inklusive fordringar som uppstår i framtiden, inklusive alla sidofordringar har betalats till fullo och till dess att växlar och checkar har lösts in.
7.2 I händelse av balans skall vår förbehållna egendom, som är villkorad i enlighet med ovanstående bestämmelse, anses utgöra säkerhet för vår fordran som härrör från balansen.
7.3 Om det i samband med kundens betalning av fakturabeloppet fastställs ett ansvar för säljaren baserat på en växel, ska äganderättsförbehållet inte upphöra att gälla förrän växeln har lösts in av kunden som dragare, med förbehåll för alla ytterligare rättigheter baserade på vårt kontokortsförbehåll.
7.4 Kunden får endast sälja de varor som omfattas av äganderättsförbehållet inom ramen för den normala affärsverksamheten. I den mån de reserverade varorna bearbetas eller omvandlas av kunden, ska vi anses vara tillverkare i den mening som avses i § 950 BGB (German Civil Code) och ska förvärva äganderätten till mellan- eller slutprodukterna. Kunden/förädlaren är endast förvarare. Om de varor som omfattas av äganderättsförbehållet kombineras eller bearbetas med andra föremål som inte tillhör oss, förvärvar vi delägarskap i det nya föremålet i förhållande till värdet på de varor som omfattas av äganderättsförbehållet och de andra föremålen.
7.5 Pantsättning eller överlåtelse som säkerhet för förbehållsvaran är inte tillåten. Om förbehållsvaran pantsätts eller tas i beslag hos kunden måste vi omedelbart informeras om detta skriftligen och få de dokument som krävs för ett ingripande. Dessutom är kunden skyldig att omedelbart invända mot varje beslag eller utmätning med hänvisning till våra rättigheter. Om detta inte sker är kunden skyldig att ersätta oss för eventuella skador.
7.6 Kunden är skyldig att på egen bekostnad försäkra de varor som omfattas av äganderättsförbehållet mot förlust eller skada till vår fördel. Kunden överlåter härmed till oss alla försäkringsanspråk som härrör från detta med avseende på de varor som omfattas av äganderättsförbehållet.
7.7 Kunden överlåter härmed oåterkalleligen till oss alla anspråk gentemot tredje part som uppstår vid återförsäljning eller av någon annan rättslig anledning, liksom ett krav på överlämnande på grundval av förbehållen äganderätt.
7.8 Kunden är bemyndigad att driva in de fordringar som överlåtits till oss i enlighet med dessa bestämmelser på förtroendebasis för oss så länge han vederbörligen uppfyller sina betalningsförpliktelser gentemot oss.
7.9 Om kunden inte betalar eller inte uppfyller sina skyldigheter enligt äganderättsförbehållet, kan vi kräva att de varor som omfattas av äganderättsförbehållet återlämnas. Att hävda rätten till äganderättsförbehåll ska inte betraktas som ett återkallande av avtalet.

8.0 Kreditprövning och återlämnande av varor
8.1 Om vi efter avtalets ingående eller efter leverans av varan får kännedom om att kunden inte är kreditvärdig (t.ex. protest av växel), har vi rätt att frånträda avtalet eller kräva omedelbar betalning för levererade varor och förskottsbetalningar för varor som ännu inte har levererats, inklusive kontant täckning för eventuella utställda växlar, med omedelbar förfallodag.
8.2 I händelse av att varor tas tillbaka av oss ska varorna krediteras i enlighet med deras skick, vars fastställande måste utföras på kundens begäran och på kundens bekostnad av en expert som ska utses av oss.

9.0 Upphovsrättsligt skydd
9.1 Våra mönster, prover, modeller, illustrationer, ritningar, beräkningar och liknande skall anses vara vår immateriella egendom och får inte efterliknas eller på annat sätt användas av kunden i reproduktionssyfte, även om inga särskilda äganderätter föreligger i detta avseende.
9.2 Vid överträdelse av detta är kunden skadeståndsskyldig.

10.0 Behandling av uppgifter
10.1 Vi har rätt att behandla eller låta behandla alla uppgifter som rör affärsrelationen med kunden i den mening som avses i BDSG.

11.0 Plats för utförande och jurisdiktion, lag
11.1 Om inget annat anges i orderbekräftelsen ska platsen för fullgörande av våra skyldigheter vara den plats där varorna befinner sig för avsändning eller avtalat överlämnande till kunden. Platsen för fullgörande av alla kundens skyldigheter är vårt affärsställe.
11.2 Jurisdiktionen för båda parter och med avseende på alla rättsliga tvister som härrör från avtalsförhållandet samt med avseende på dess skapande och dess effektivitet är Berlin. Detta gäller även för talan om växlar och checkar. Om vi agerar som kärande ska vi också ha rätt att väcka talan vid kundens affärsställe.
11.3 Förbundsrepubliken Tysklands lag ska tillämpas på alla rättsliga förhållanden som upprättas genom affärsförbindelsen, med undantag för referensreglerna i internationell privaträtt och reglerna i FN-konventionen om avtal för internationell försäljning av varor ("UN-CGIS").

12.0 Effektivitet
12.1 Om enskilda bestämmelser i MARRYAs leverans- och betalningsvillkor är ogiltiga, ska giltigheten av de återstående bestämmelserna samt själva avtalet inte påverkas av detta.

Zum Seitenanfang