Navigation überspringen Sitemap anzeigen

Všeobecné obchodné podmienky

Podmienky predaja, dodania a platby
Svadobné obrúčky MARRYA

1.0 Rozsah použitia
1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky sa vzťahujú na všetky zmluvy, dodávky, výbery a iné služby. Zadaním objednávky u nás, bez ohľadu na formu, akou bola zadaná, zákazník akceptuje naše Všeobecné podmienky predaja, dodania a platby na celú dobu trvania obchodného vzťahu. To platí aj pre budúce transakcie.
1.2. Akékoľvek podmienky zákazníka, ktoré sú v rozpore s našimi obchodnými podmienkami alebo sa od nich odchyľujú, platia len vtedy a v takom rozsahu, v akom sme ich platnosť výslovne písomne uznali.

2.0 Ceny, výrobné a platobné podmienky
2.1 Ceny uvedené pri uzatvorení zmluvy sa vzťahujú len na jednotlivé objednávky.
Opakované objednávky sa považujú za nové objednávky.
2.2 Vyhradzujeme si právo v prípade oneskorenej platby uhradiť budúce dodávky a nezaplatené sumy dobierkou. Vrátane prípadných neuhradených faktúr a poplatkov za upomienky. Dobierkovú sumu znáša kupujúci.
2.3 Fakturovaná suma je splatná bez zrážky a v čistom do 14 dní od dátumu vystavenia faktúry. So súhlasom zákazníka je možné faktúry uhradiť inkasom. Náklady na prípadné spätné účtovanie uhradí zákazník.
2.4 V prípade prekročenia vyššie uvedenej lehoty splatnosti je zákazník v omeškaní bez samostatnej upomienky.
2.5. Zákazník uhradí všetky náklady spôsobené omeškaním, najmä poplatky za upomienky a inkaso.
2.6. Účty sa prijímajú len na základe výslovnej dohody a len na základe platby, pričom diskontné poplatky a iné poplatky za účty sa fakturujú.
2.7 Zákazník nie je oprávnený odmietnuť plnenie, zadržať platbu alebo započítať platbu na protipohľadávky z dôvodu akýchkoľvek protipohľadávok, pokiaľ tieto protipohľadávky neboli nami uznané čo do základu a výšky alebo neboli právoplatne rozhodnuté súdom.

3.0 Dodávky
3.1 Dodávka zákazníkovi sa uskutočňuje zo skladu. Na žiadosť a náklady kupujúceho bude tovar odoslaný na iné miesto určenia (predaj dodaním na iné miesto ako miesto plnenia}. Ak nie je dohodnuté inak, sme oprávnení sami určiť druh prepravy (najmä prepravnú spoločnosť, trasu, balenie). prepravnú trasu, balenie} sami. Nebezpečenstvo náhodnej straty a náhodného zhoršenia tovaru prechádza na zákazníka najneskôr pri jeho odovzdaní. V prípade predaja s dodaním na iné miesto, ako je miesto plnenia, však nebezpečenstvo náhodnej straty a náhodného zhoršenia tovaru, ako aj nebezpečenstvo omeškania prechádza na zákazníka pri odovzdaní tovaru špeditérovi, dopravcovi alebo inej osobe alebo inštitúcii určenej na vykonanie prepravy.
3.2 Každá spätná preprava musí byť v každom prípade oznámená vopred. Ak vrátenie nie je spôsobené oprávnenou reklamáciou alebo nebolo oznámené, vrátenie sa uskutočňuje na náklady a riziko zákazníka. Pri spätnej preprave musí zákazník zvoliť rovnakú formu prepravy ako pri dodaní a tovar dostatočne poistiť.
3.3 Informácie o dodacej lehote sa môžu vždy zmeniť. Predpokladom nášho omeškania dodávky je však v každom prípade písomná upomienka zo strany zákazníka.
3.4 V prípade nepredvídateľných prekážok, ktoré nemôžeme ovplyvniť, a v prípade vyššej moci, najmä v prípade štrajkov, výluk, prevádzkových porúch a oneskorenia alebo nepravidelnosti dodávok materiálu, sa dodacia lehota primerane predĺži. V prípade prekročenia dodacej lehoty a po uplynutí šesťtýždňovej odkladnej lehoty, ktorá nebola využitá, je zákazník oprávnený od príslušnej transakcie odstúpiť. Zákazník nemá nárok na náhradu škody, pokiaľ sa nám nepreukáže, že sme konali úmyselne alebo z hrubej nedbanlivosti.
3.5. Sme oprávnení realizovať čiastkové dodávky, pričom každá čiastková dodávka sa z právneho hľadiska považuje za samostatnú zmluvu. Za čiastkovú dodávku môže byť vystavená najmä samostatná faktúra, ktorej splatnosť je nezávislá od zostávajúcej dodávky.

4.0 Výbery
4.1 Ak je tovar poskytnutý na výber, považuje sa za záväzne prijatý príjemcom, ak tovar nie je vrátený v lehote uvedenej v priloženom dodacom liste, ktorá musí byť najmenej dva týždne. Pokiaľ ide o doručenie a vrátenie tovaru, platí primerane bod 3.1.
4.2 Zákazník je povinný vybraný tovar dostatočne poistiť. Po prevzatí vybraného tovaru prechádza na zákazníka všetko riziko vrátane rizika straty bez zavinenia zákazníka.
4.3. Riziko náhodnej straty znáša zákazník najmä vtedy, ak sa vybraný tovar použije ako exponát už pred uplynutím lehoty uvedenej v oznámení o výbere, ak je prijatý do cestovného skladu alebo ak nie je uložený v trezore mimo pracovnej doby. V každom prípade je zákazník povinný zabezpečiť úplné poistenie tovaru poskytnutého na výber. Zákazník nám týmto vopred neodvolateľne postupuje akékoľvek nároky voči poisťovni.

5.0 Označenie/uvádzanie tovaru na trh
5.1. V súvislosti s nami dodaným šperkom pre vašu spoločnosť upozorňujeme, že reklamné tvrdenie "bez niklu" nie je pri ďalšom predaji tovaru povolené. V nedávnom rozsudku Spolkového súdneho dvora (vec č. I ZR 43/13) Súdny dvor rozhodol, že konečný spotrebiteľ, ktorý si kúpi šperk označený ako "bez niklu", môže očakávať, že sa v ňom nenachádzajú ani zanedbateľné stopy niklu. Reklamné tvrdenie s označením "neobsahuje nikel" je potom neprípustné. Keďže nie je možné vylúčiť, že vami dodávané výrobky obsahujú aj prvky niklu, nie je v žiadnom prípade prípustné, aby ste svojim zákazníkom robili reklamu s prípadným tvrdením "bez niklu". Pri vystavovaní svojho tovaru berte túto informáciu na vedomie. Je pre nás dôležité, aby sme vás podporili v tom, aby bol váš ďalší predaj čo najuspokojivejší pre vašu firmu a vašich zákazníkov. V prípade akýchkoľvek otázok alebo potreby ďalších informácií nás neváhajte kedykoľvek kontaktovať.

6.0 Oznámenie o závadách
6.1 Oznámenie o vadách nám musí zákazník zaslať písomne bezodkladne v prípade zjavných vád, najneskôr však do 48 hodín od prevzatia tovaru na mieste určenia, a v prípade skrytých vád bezodkladne po ich zistení, inak sa tovar považuje za schválený. Aby sa dodržala lehota, oznámenie o závade musí byť zaslané včas.
6.2 Ak má dodaný tovar nami uznanú vadu, ktorá sa vyskytovala už v čase prechodu rizika, podľa nášho uváženia tovar buď opravíme, alebo dodáme náhradný tovar, a to pod podmienkou včasného oznámenia vady. Vždy nám musí byť poskytnutá možnosť odstrániť vadu v primeranej lehote a reklamovaný tovar nám musí byť sprístupnený na účely kontroly. V prípade náhradných dodávok je zákazník povinný vrátiť chybný tovar. Pritom sme oprávnení podmieňovať ďalšie splatné plnenie tým, že zákazník uhradí dlžnú fakturovanú sumu. Zákazník je však oprávnený zadržať časť fakturovanej sumy, ktorá je primeraná vo vzťahu k vade. Ak nie je možné, aby sme vadu odstránili alebo dodali náhradný tovar bez vád, zákazník môže vyhlásiť odstúpenie od zmluvy.
6.3. Akékoľvek nároky na náhradu škody spôsobenej vadami sú vylúčené, pokiaľ sa nám nepreukáže, že sme konali úmyselne alebo z hrubej nedbanlivosti.

7.0 Výhrada vlastníckeho práva
7.1 Dodaný tovar zostáva naším vlastníctvom až do úplného zaplatenia všetkých pohľadávok vyplývajúcich z nášho obchodného vzťahu, vrátane pohľadávok, ktoré vzniknú v budúcnosti, vrátane všetkých vedľajších pohľadávok a až do splatenia zmeniek a šekov.
7.2 V prípade vyrovnania zostatku sa náš vyhradený majetok, ktorý je podmienený v súlade s vyššie uvedeným ustanovením, považuje za zabezpečenie našej pohľadávky vyplývajúcej z vyrovnania zostatku.
7.3 Ak v súvislosti s úhradou fakturovanej sumy zákazníkom vznikne záväzok predávajúceho na základe zmenky, výhrada vlastníctva nezanikne skôr, ako zákazník ako zmenkový dlžník zmenku uhradí, s výhradou všetkých ďalších práv vyplývajúcich z našej výhrady vlastníctva k bežnému účtu.
7.4. Zákazník je oprávnený predať tovar s výhradou vlastníctva len v bežnom obchodnom styku. Pokiaľ je tovar s výhradou vlastníctva zákazníkom ďalej spracovaný alebo upravený, považujeme sa za výrobcu v zmysle § 950 BGB (nemeckého občianskeho zákonníka) a nadobúdame vlastnícke právo k medziproduktom alebo konečným výrobkom. Zákazník/spracovateľ je len správcom. Ak sa tovar, ktorý je predmetom výhrady vlastníctva, spojí alebo spracuje s inými vecami, ktoré nám nepatria, nadobudneme spoluvlastníctvo k novej veci v pomere hodnoty tovaru, ktorý je predmetom výhrady vlastníctva, k ostatným veciam.
7.5. Zálohovanie alebo postúpenie ako zabezpečenie tovaru s výhradou vlastníctva nie je prípustné. Ak je tovar, ktorý je predmetom výhrady vlastníctva, založený alebo zabavený u zákazníka, musíme byť o tom bezodkladne písomne informovaní a musia nám byť poskytnuté doklady potrebné na zásah. Okrem toho je zákazník povinný bezodkladne vzniesť námietky proti akémukoľvek zabaveniu alebo zaisteniu s odvolaním sa na naše práva. Ak sa tak nestane, zákazník je povinný nahradiť nám vzniknutú škodu.
7.6. Zákazník je povinný na vlastné náklady dostatočne poistiť tovar s výhradou vlastníctva proti akejkoľvek strate alebo poškodeniu v náš prospech. Zákazník nám týmto postupuje všetky poistné nároky, ktoré z toho vyplývajú v súvislosti s tovarom s výhradou vlastníctva.
7.7 Zákazník nám týmto neodvolateľne postupuje všetky nároky voči tretím osobám, ktoré vzniknú v prípade ďalšieho predaja alebo z iného právneho dôvodu, ako aj nárok na vydanie tovaru na základe výhrady vlastníctva.
7.8 Zákazník je oprávnený vymáhať pohľadávky postúpené nám v súlade s týmito ustanoveniami na fiduciárnom základe pre nás, pokiaľ si riadne plní svoje platobné záväzky voči nám.
7.9 Ak zákazník mešká s platbou alebo neplní svoje povinnosti vyplývajúce z výhrady vlastníctva, môžeme požadovať vrátenie tovaru, ktorý je predmetom výhrady vlastníctva. Uplatnenie práva na výhradu vlastníctva sa nepovažuje za odstúpenie od zmluvy.

8.0 Kontrola úveru a vrátenie tovaru
8.1 Ak sa po uzavretí zmluvy alebo po dodaní tovaru dozvieme, že zákazník nie je bonitný (napr. protestom zmenky), sme oprávnení odstúpiť od zmluvy alebo požadovať okamžitú platbu za dodaný tovar a zálohové platby za tovar, ktorý má byť ešte dodaný, vrátane hotovostného krytia vystavených zmeniek s okamžitou splatnosťou.
8.2. V prípade prevzatia tovaru späť z našej strany bude tovar dobropisovaný v súlade s jeho stavom, ktorého zistenie musí na žiadosť zákazníka a na jeho náklady vykonať nami určený znalec.

9.0 Ochrana autorských práv
9.1 Naše návrhy, vzorky, modely, ilustrácie, výkresy, výpočty a podobne sa považujú za naše duševné vlastníctvo a zákazník ich nesmie napodobňovať ani inak používať na účely reprodukcie, a to ani v prípade, že v tejto súvislosti neexistujú žiadne osobitné majetkové práva.
9.2. Akékoľvek porušenie tohto ustanovenia zakladá zodpovednosť zákazníka za škodu.

10.0 Spracovanie údajov
10.1 Sme oprávnení spracúvať alebo dať spracúvať všetky údaje týkajúce sa obchodného vzťahu so zákazníkom v zmysle BDSG.

11.0 Miesto plnenia a súdna právomoc, právo
11.1 Ak nie je v potvrdení objednávky uvedené inak, miestom plnenia našich záväzkov je miesto, kde sa nachádza tovar na účely jeho odoslania alebo akéhokoľvek dohodnutého odovzdania zákazníkovi. Miestom plnenia pre všetky záväzky zákazníka je miesto nášho podnikania.
11.2 Miestom príslušnosti pre obe zmluvné strany a vo vzťahu ku všetkým právnym sporom vyplývajúcim zo zmluvného vzťahu, ako aj vo vzťahu k jeho vzniku a účinnosti je Berlín. To platí aj pre žaloby zo zmeniek a šekov. Ak vystupujeme ako žalobca, sme oprávnení podať žalobu aj v mieste podnikania zákazníka.
11.3. Na všetky právne vzťahy založené obchodným vzťahom sa vzťahuje právo Spolkovej republiky Nemecko s výnimkou odkazovacích pravidiel medzinárodného práva súkromného a pravidiel Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru ("UN-CGIS").

12.0 Účinnosť
12.1 V prípade neplatnosti jednotlivých ustanovení Dodacích a platobných podmienok spoločnosti MARRYA nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení, ako aj samotnej zmluvy.

Zum Seitenanfang