Navigation überspringen Sitemap anzeigen

Splošni pogoji poslovanja

Pogoji prodaje, dostave in plačila
Poročni prstani MARRYA

1.0 Področje uporabe
1.1 Naslednji splošni pogoji veljajo za vse pogodbe, dobave, izbire in druge storitve. Z oddajo naročila pri nas, ne glede na obliko, v kateri je oddano, stranka sprejme naše splošne pogoje prodaje, dostave in plačila za čas trajanja celotnega poslovnega razmerja. To velja tudi za prihodnje transakcije.
1.2 Vsi pogoji stranke, ki so v nasprotju z našimi pogoji ali od njih odstopajo, veljajo le, če in kolikor izrecno pisno potrdimo njihovo veljavnost.

2.0 Cene, pogoji izdelave in plačila
2.1 Cene, navedene ob sklenitvi pogodbe, veljajo samo za posamezno naročilo.
Ponavljajoča se naročila se štejejo za nova naročila.
2.2 Pridržujemo si pravico, da v primeru zamude pri plačilu prihodnje dobave in neporavnane zneske poravnamo po povzetju. Vključno z vsemi neporavnanimi računi in pristojbinami za opomine. Znesek za plačilo po povzetju nosi kupec.
2.3 Znesek na računu zapade v plačilo brez odbitkov in v neto znesku v 14 dneh od datuma izdaje računa. S soglasjem kupca se lahko računi plačajo z direktno obremenitvijo. Stroške za morebitne povratne obremenitve povrne kupec.
2.4 Če stranka prekorači zgoraj navedeni plačilni rok, je v zamudi brez posebnega opomina.
2.5 Stranka povrne vse stroške, ki nastanejo zaradi zamude, zlasti stroške opomina in stroške izterjave.
2.6 Računi se sprejemajo samo na podlagi izrecnega dogovora in samo na podlagi plačila, pri čemer se zaračunajo stroški diskonta in drugi stroški računa.
2.7 Stranka nima pravice zavrniti izpolnitve, zadržati plačila ali pobotati plačila z nasprotnimi terjatvami zaradi nasprotnih terjatev, razen če smo te nasprotne terjatve vsebinsko in po višini priznali ali je o njih pravnomočno odločilo sodišče.

3.0 Dobave
3.1 Dobava stranki se opravi franko skladišče. Na zahtevo in stroške kupca se blago odpošlje v drug namembni kraj (prodaja z dostavo v kraj, ki ni kraj izpolnitve}. Če ni drugače dogovorjeno, smo upravičeni sami določiti vrsto pošiljke (zlasti prevozno podjetje, pot, embalažo). prevozno pot, embalažo} sami. Nevarnost naključne izgube in naključnega poslabšanja blaga preide na kupca najpozneje ob predaji. V primeru prodaje z dostavo v kraj, ki ni kraj izpolnitve, pa nevarnost naključne izgube in naključnega poslabšanja blaga ter nevarnost zamude preide na stranko ob izročitvi blaga špediterju, prevozniku ali drugi osebi ali instituciji, ki je določena za izvedbo odpreme.
3.2 O vsaki povratni pošiljki je treba v vsakem primeru predhodno obvestiti pošiljatelja. Če vračilo ni posledica upravičene reklamacije ali ni bilo priglašeno, gre vračilo na stroške in tveganje stranke. Za povratno pošiljko mora stranka izbrati enako obliko pošiljanja kot za dostavo in blago ustrezno zavarovati.
3.3 Podatki o dobavnem roku se lahko vedno spremenijo. Vendar je predpogoj za našo zamudo pri dobavi v vsakem primeru pisni opomin stranke.
3.4 V primeru nepredvidljivih ovir, na katere nimamo vpliva, in v primeru višje sile, zlasti v primeru stavk, zapor, motenj v obratovanju in zamud ali neredne dobave materiala, se dobavni rok ustrezno podaljša. Če se rok dobave prekorači in po izteku šesttedenskega obdobja odloga ni bil uporabljen, ima stranka pravico odstopiti od zadevnega posla. Stranka ni upravičena do odškodninskega zahtevka, razen če se dokaže, da smo ravnali namerno ali iz hude malomarnosti.
3.5 Upravičeni smo do delnih dobav, pri čemer se vsaka delna dobava pravno šteje za samostojno pogodbo. Zlasti za delno dobavo se lahko izda ločen račun, katerega rok plačila je neodvisen od preostale dobave.

4.0 Izbor
4.1 Če je blago predvideno za izbor, se šteje, da ga je prejemnik dokončno sprejel, če blaga ne vrne v roku, določenem v priloženi dobavnici, ki mora biti vsaj dva tedna. Glede dostave in vračila se ustrezno uporablja 3.1.
4.2 Kupec je dolžan izbrano blago ustrezno zavarovati. Ob prejemu izbranega blaga preide vse tveganje, vključno s tveganjem izgube brez krivde stranke, na stranko.
4.3 Tveganje naključne izgube nosi stranka, zlasti če je izbrano blago že uporabljeno kot eksponati pred iztekom obdobja, določenega v obvestilu o izbiri, če je prevzeto v potovalno skladišče ali če ni shranjeno v sefu zunaj delovnega časa. V vsakem primeru je stranka dolžna zagotoviti popolno zavarovalno kritje za blago, ki je dano v izbor. Stranka nam s tem vnaprej nepreklicno odstopi vse zahtevke do zavarovalnice.

5.0 Označevanje/ trženje izdelkov
5.1. V zvezi z nakitom, ki smo ga dobavili vašemu podjetju, opozarjamo, da oglaševalska trditev "brez niklja" pri nadaljnji prodaji blaga ni dovoljena. V nedavni sodbi Zveznega sodišča (zadeva št. I ZR 43/13) je sodišče odločilo, da lahko končni potrošnik, ki kupi nakit, opisan kot "brez niklja", pričakuje, da v izdelku ni niti zanemarljivih sledi niklja. Oglaševalska trditev z navedbo "brez niklja" je zato nedopustna. Ker ni mogoče izključiti, da tudi izdelki, ki jih dobavljate, vsebujejo elemente niklja, oglaševanje vašim strankam z morebitno trditvijo "brez niklja" ni dovoljeno pod nobenim pogojem. Prosimo, upoštevajte to informacijo, ko razstavljate svoje blago. Pomembno nam je, da vam pomagamo pri tem, da bo vaša nadaljnja prodaja čim bolj zadovoljiva za vaše podjetje in vaše stranke. Če imate kakršnakoli vprašanja ali potrebujete dodatne informacije, se kadarkoli obrnite na nas.

6.0 Obveščanje o napakah
6.1 O napakah nas mora kupec pisno obvestiti nemudoma v primeru očitnih napak, vendar najpozneje v 48 urah po prejemu blaga v namembni kraj, v primeru skritih napak pa nemudoma po njihovem odkritju, sicer se šteje, da je blago odobreno. Da bi upoštevali rok, je treba obvestilo o napaki poslati pravočasno.
6.2 Če ima dobavljeno blago napako, ki smo jo prepoznali in je bila prisotna že v času prenosa tveganja, bomo po lastni presoji blago popravili ali dobavili nadomestno blago, ob pogoju pravočasnega obvestila o napaki. Vedno nam mora biti dana možnost, da napako odpravimo v razumnem roku, reklamirano blago pa nam mora biti na voljo za pregled. V primeru nadomestne dobave mora stranka vrniti izdelek z napako. V tem primeru smo upravičeni, da nadaljnjo dolžno izpolnitev pogojujemo s tem, da stranka plača dolgovani znesek na računu. Vendar ima stranka pravico zadržati del zneska na računu, ki je glede na napako upravičen. Če nam ni mogoče odpraviti napake ali dobaviti nadomestnega izdelka brez napak, lahko stranka izjavi, da odstopa od pogodbe.
6.3 Vsi odškodninski zahtevki zaradi napak so izključeni, razen če lahko dokažemo, da smo ravnali namenoma ali iz hude malomarnosti.

7.0 Pridržanje lastništva
7.1 Dobavljeno blago ostane v naši lasti do popolnega plačila vseh terjatev, ki izhajajo iz našega poslovnega razmerja, vključno s terjatvami, ki bodo nastale v prihodnosti, vključno z vsemi dodatnimi terjatvami, ter do izpolnitve menic in čekov.
7.2 V primeru, da se izravna stanje, se naša pridržana lastnina, ki je pogojena v skladu z zgornjo določbo, šteje za zavarovanje naše terjatve, ki izhaja iz izravnanega stanja.
7.3 Če je v zvezi s plačilom zneska računa s strani kupca ugotovljena obveznost prodajalca na podlagi menice, pridržek lastninske pravice ne preneha, dokler kupec kot menica ne izpolni menice, ob upoštevanju vseh nadaljnjih pravic na podlagi našega pridržka tekočega računa.
7.4 Kupec lahko blago, za katero velja pridržek lastninske pravice, proda le v okviru rednega poslovanja. V kolikor stranka blago s pridržkom nadalje predela ali preoblikuje, se štejemo za proizvajalca v smislu § 950 BGB (nemški civilni zakonik) in pridobimo lastninsko pravico na vmesnih ali končnih izdelkih. Stranka/predelovalec je le skrbnik. Če se blago, ki je predmet pridržka lastninske pravice, združi ali predela z drugimi predmeti, ki nam ne pripadajo, pridobimo solastnino na novem predmetu v razmerju vrednosti blaga, ki je predmet pridržka lastninske pravice, in drugih predmetov.
7.5 Zastavitev ali odstop v zavarovanje blaga s pridržkom lastninske pravice ni dovoljena. Če je blago s pridržkom lastninske pravice zastavljeno ali zaseženo pri stranki, nas je treba o tem nemudoma pisno obvestiti in nam predložiti dokumente, potrebne za posredovanje. Poleg tega je stranka dolžna takoj ugovarjati vsakemu zasegu ali zaplembi s sklicevanjem na naše pravice. Če tega ne stori, nam je dolžna povrniti vso nastalo škodo.
7.6 Stranka je dolžna blago, ki je predmet pridržka lastninske pravice, na lastne stroške ustrezno zavarovati pred izgubo ali poškodbo v našo korist. Stranka na nas prenese vse zavarovalne zahtevke, ki iz tega izhajajo v zvezi z blagom, ki je predmet pridržka lastninske pravice.
7.7 Stranka nam nepreklicno odstopi vse terjatve do tretjih oseb, ki nastanejo v primeru nadaljnje prodaje ali iz drugega pravnega razloga, ter terjatev za izročitev na podlagi pridržka lastninske pravice.
7.8 Stranka je pooblaščena, da za nas fiduciarno izterja terjatve, ki nam jih je odstopila v skladu s temi določbami, dokler ustrezno izpolnjuje svoje plačilne obveznosti do nas.
7.9 Če stranka zamuja s plačilom ali ne izpolnjuje svojih obveznosti, ki izhajajo iz pridržka lastninske pravice, lahko zahtevamo vrnitev blaga, ki je predmet pridržka lastninske pravice. Uveljavljanje pravic do pridržka lastninske pravice se ne šteje za odstop od pogodbe.

8.0 Preverjanje kreditne sposobnosti in vračilo blaga
8.1 Če po sklenitvi pogodbe ali po dobavi blaga ugotovimo, da stranka ni kreditno sposobna (npr. protest menic), imamo pravico odstopiti od pogodbe ali zahtevati takojšnje plačilo za dobavljeno blago in predplačila za blago, ki ga je treba še dobaviti, vključno z gotovinskim kritjem morebitnih izdanih menic s takojšnjo zapadlostjo.
8.2 V primeru, da blago prevzamemo nazaj, se blago knjiži v dobro v skladu z njegovim stanjem, katerega ugotovitev mora na zahtevo stranke in na njene stroške opraviti izvedenec, ki ga imenujemo mi.

9.0 Varstvo avtorskih pravic
9.1 Naši načrti, vzorci, modeli, ilustracije, risbe, izračuni in podobno veljajo za našo intelektualno lastnino in jih stranka ne sme posnemati ali na kakršen koli drug način uporabljati za reprodukcijo, tudi če v zvezi s tem ne obstajajo posebne lastninske pravice.
9.2 V primeru kakršne koli kršitve je stranka odškodninsko odgovorna.

10.0 Obdelava podatkov
10.1 Upravičeni smo, da obdelujemo ali damo obdelati vse podatke v zvezi s poslovnim odnosom s stranko v smislu zakona BDSG.

11.0 Kraj izpolnitve in pristojnost, pravo
11.1 Če v potrditvi naročila ni navedeno drugače, je kraj izpolnitve naših obveznosti kraj, kjer se nahaja blago za namen odpreme ali morebitne dogovorjene predaje stranki. Kraj izpolnitve za vse obveznosti stranke je kraj našega poslovanja.
11.2 Pristojni kraj za obe stranki in glede vseh pravnih sporov, ki izhajajo iz pogodbenega razmerja, kot tudi glede njegovega nastanka in veljavnosti, je Berlin. To velja tudi za tožbe v zvezi z menicami in čeki. Če nastopamo kot tožnik, smo upravičeni vložiti tožbo tudi na sedežu stranke.
11.3 Za vsa pravna razmerja, vzpostavljena s poslovnim razmerjem, se uporablja pravo Zvezne republike Nemčije, razen referenčnih pravil mednarodnega zasebnega prava in pravil Konvencije ZN o pogodbah o mednarodni prodaji blaga ("UN-CGIS").

12.0 Učinkovitost
12.1 Če so posamezne določbe Pogojev dobave in plačila MARRYA neveljavne, to ne vpliva na veljavnost preostalih določb in same pogodbe.

Zum Seitenanfang