Navigation überspringen Sitemap anzeigen

Ogólne warunki handlowe

Warunki sprzedaży, dostawy i płatności
Obrączki ślubne MARRYA

1.0 Zakres zastosowania
1.1 Poniższe Ogólne Warunki mają zastosowanie do wszystkich umów, dostaw, wyborów i innych usług. Składając u nas zamówienie, niezależnie od formy, w jakiej zostało złożone, Klient akceptuje nasze Warunki sprzedaży, dostawy i płatności na czas trwania całej relacji biznesowej. Dotyczy to również przyszłych transakcji.
1.2 Wszelkie warunki klienta, które są sprzeczne z naszymi warunkami lub od nich odbiegają, mają zastosowanie tylko wtedy i tylko w takim zakresie, w jakim wyraźnie uznamy ich ważność na piśmie.

2.0 Ceny, warunki produkcji i płatności
2.1 Ceny podane przy zawarciu umowy mają zastosowanie wyłącznie do indywidualnego zamówienia.
Powtarzające się zamówienia uznaje się za nowe zamówienia.
2.2 Zastrzegamy sobie prawo, w przypadku opóźnień w płatnościach, do rozliczenia przyszłych dostaw i zaległych kwot gotówką przy odbiorze. Dotyczy to wszelkich zaległych faktur i opłat za upomnienia. Koszty płatności za pobraniem ponosi kupujący.
2.3 Kwota faktury jest należna bez potrąceń i płatna netto w ciągu 14 dni od daty wystawienia faktury. Za zgodą klienta faktury mogą być opłacane za pomocą polecenia zapłaty. Koszty wszelkich obciążeń zwrotnych będą zwracane przez klienta.
2.4 W przypadku przekroczenia powyższego terminu płatności klient popada w zwłokę bez osobnego upomnienia.
2.5 Klient zobowiązany jest do zwrotu wszelkich kosztów spowodowanych zwłoką, w szczególności opłat za upomnienia i opłat windykacyjnych.
2.6 Weksle będą przyjmowane wyłącznie na podstawie wyraźnego porozumienia i wyłącznie na poczet płatności, przy czym opłaty dyskontowe i inne opłaty wekslowe będą fakturowane.
2.7 Klient nie jest uprawniony do odmowy spełnienia świadczenia, wstrzymania płatności lub potrącenia płatności z roszczeniami wzajemnymi z tytułu jakichkolwiek roszczeń wzajemnych, chyba że takie roszczenia wzajemne zostały uznane przez nas co do istoty i wysokości lub zostały prawomocnie rozstrzygnięte przez sąd.

3.0 Dostawy
3.1 Dostawa do klienta odbywa się z magazynu. Na żądanie i koszt kupującego towary zostaną wysłane do innego miejsca przeznaczenia (sprzedaż przez dostawę do miejsca innego niż miejsce wykonania}. O ile nie uzgodniono inaczej, jesteśmy uprawnieni do samodzielnego określenia rodzaju wysyłki (w szczególności firmy transportowej, trasy, opakowania). trasa wysyłki, opakowanie} we własnym zakresie. Ryzyko przypadkowej utraty i przypadkowego pogorszenia stanu towarów przechodzi na klienta najpóźniej z chwilą ich przekazania. W przypadku sprzedaży z dostawą do miejsca innego niż miejsce spełnienia świadczenia, ryzyko przypadkowej utraty i przypadkowego pogorszenia jakości towarów, jak również ryzyko opóźnienia przechodzi na klienta z chwilą dostarczenia towarów spedytorowi, przewoźnikowi lub innej osobie lub instytucji wyznaczonej do realizacji wysyłki.
3.2 Wszelkie przesyłki zwrotne muszą być w każdym przypadku zgłaszane z wyprzedzeniem. Jeśli zwrot nie wynika z uzasadnionej reklamacji lub nie został zgłoszony, zwrot odbywa się na koszt i ryzyko klienta. W przypadku przesyłki zwrotnej klient musi wybrać taką samą formę wysyłki jak w przypadku dostawy i odpowiednio ubezpieczyć towary.
3.3 Informacje o czasie dostawy zawsze mogą ulec zmianie. Jednak warunkiem wstępnym opóźnienia dostawy jest w każdym przypadku pisemne przypomnienie ze strony klienta.
3.4 W przypadku nieprzewidzianych przeszkód pozostających poza naszą kontrolą oraz w przypadku działania siły wyższej, w szczególności w przypadku strajków, lokautów, zakłóceń operacyjnych oraz opóźnień lub nieregularności w dostawie materiałów, termin dostawy zostanie odpowiednio przedłużony. W przypadku przekroczenia terminu dostawy i niewykorzystania sześciotygodniowego okresu karencji, klient jest uprawniony do odstąpienia od danej transakcji. Klient nie jest uprawniony do żądania odszkodowania, chyba że można udowodnić, że działaliśmy umyślnie lub dopuściliśmy się rażącego zaniedbania.
3.5 Jesteśmy uprawnieni do dokonywania dostaw częściowych, przy czym każda dostawa częściowa będzie prawnie uznawana za niezależną umowę. W szczególności za dostawę częściową może zostać wystawiona oddzielna faktura, której termin płatności będzie niezależny od pozostałej dostawy.

4.0 Wybór
4.1 Jeśli towary są dostarczane do wyboru, uznaje się, że zostały one stanowczo zaakceptowane przez odbiorcę, jeśli towary nie zostaną zwrócone w terminie określonym w załączonym dowodzie dostawy, który musi wynosić co najmniej dwa tygodnie. W odniesieniu do dostawy i zwrotu, 3.1 stosuje się odpowiednio.
4.2 Klient jest zobowiązany do wystarczającego ubezpieczenia wybranych towarów. Po otrzymaniu wybranych towarów wszelkie ryzyko, w tym ryzyko utraty z winy klienta, przechodzi na klienta.
4.3 Ryzyko przypadkowej utraty ponosi klient, w szczególności jeśli wybrane towary są już używane jako eksponaty przed upływem okresu określonego w zawiadomieniu o wyborze, są przechowywane w podróży lub nie są przechowywane w sejfie poza godzinami pracy. W każdym przypadku klient jest zobowiązany do zapewnienia pełnej ochrony ubezpieczeniowej dla towarów przekazanych do wyboru. Klient niniejszym nieodwołalnie ceduje na nas z góry wszelkie roszczenia wobec firmy ubezpieczeniowej.

5.0 Oznaczenie / marketing artykułów
5.1 W związku z biżuterią dostarczoną przez nas do Państwa firmy chcielibyśmy zwrócić uwagę, że oświadczenie reklamowe "bez niklu" nie jest dozwolone przy odsprzedaży towarów. W niedawnym wyroku Federalnego Trybunału Sprawiedliwości (sprawa nr I ZR 43/13) Trybunał orzekł, że konsument końcowy kupujący biżuterię opisaną jako "bezniklowa" może oczekiwać, że w przedmiocie nie ma nawet znikomych śladów niklu. Oświadczenie reklamowe "bez niklu" jest zatem niedopuszczalne. Ponieważ nie można wykluczyć, że dostarczane produkty zawierają również elementy niklu, pod żadnym pozorem nie wolno reklamować się klientom z możliwym oświadczeniem "bez niklu". Prosimy o zwrócenie uwagi na tę informację podczas prezentowania swoich towarów. Ważne jest dla nas, aby wspierać Cię w jak najbardziej satysfakcjonującej odsprzedaży dla Twojej firmy i Twoich klientów. W razie jakichkolwiek pytań lub potrzeby uzyskania dodatkowych informacji, prosimy o kontakt.

6.0 Zgłaszanie wad
6.1 Powiadomienie o wadach musi zostać dokonane przez klienta na piśmie niezwłocznie w przypadku oczywistych wad, ale najpóźniej w ciągu 48 godzin od otrzymania towarów w miejscu przeznaczenia, a w przypadku wad ukrytych niezwłocznie po ich wykryciu, w przeciwnym razie towary zostaną uznane za zatwierdzone. Aby dotrzymać terminu, zawiadomienie o wadzie musi zostać wysłane w odpowiednim czasie.
6.2 Jeśli dostarczone towary mają uznaną przez nas wadę, która była już obecna w momencie przeniesienia ryzyka, według naszego uznania naprawimy towary lub dostarczymy towary zastępcze, pod warunkiem terminowego zgłoszenia wad. Zawsze musimy mieć możliwość usunięcia wady w rozsądnym terminie, a reklamowane towary muszą zostać nam udostępnione do celów kontroli. W przypadku dostaw zastępczych klient jest zobowiązany do zwrotu wadliwego towaru. Czyniąc to, jesteśmy uprawnieni do uzależnienia późniejszego należnego świadczenia od zapłaty przez klienta należnej kwoty faktury. Klient jest jednak uprawniony do zatrzymania części kwoty faktury, która jest uzasadniona w związku z wadą. W przypadku braku możliwości usunięcia wady lub dostarczenia towaru zastępczego wolnego od wad, klient może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
6.3 Wszelkie roszczenia odszkodowawcze z tytułu wadliwości są wykluczone, chyba że można udowodnić, że działaliśmy umyślnie lub dopuściliśmy się rażącego niedbalstwa.

7.0 Zastrzeżenie własności
7.1 Dostarczone towary pozostają naszą własnością do momentu pełnej zapłaty wszystkich roszczeń wynikających z naszych stosunków handlowych, w tym roszczeń powstałych w przyszłości, w tym wszystkich roszczeń dodatkowych oraz do momentu uznania weksli i czeków.
7.2 W przypadku ustalenia salda, nasza zastrzeżona własność, która jest warunkowa zgodnie z powyższym postanowieniem, zostanie uznana za zabezpieczenie naszego roszczenia wynikającego z salda.
7.3 Jeżeli w związku z zapłatą kwoty faktury przez klienta zostanie ustalone zobowiązanie sprzedającego na podstawie weksla, zastrzeżenie własności nie wygasa przed uznaniem weksla przez klienta jako trasata, z zastrzeżeniem wszelkich dalszych praw wynikających z naszego zastrzeżenia rachunku bieżącego.
7.4 Klient może sprzedać towary objęte zastrzeżeniem własności wyłącznie w ramach zwykłej działalności gospodarczej. W zakresie, w jakim zastrzeżone towary są dalej przetwarzane lub przekształcane przez klienta, będziemy uważani za producenta w rozumieniu § 950 BGB (niemieckiego kodeksu cywilnego) i nabędziemy własność produktów pośrednich lub końcowych. Klient / podmiot przetwarzający jest jedynie powiernikiem. Jeśli towary objęte zastrzeżeniem własności zostaną połączone lub przetworzone z innymi przedmiotami nienależącymi do nas, nabywamy współwłasność nowego przedmiotu w stosunku wartości towarów objętych zastrzeżeniem własności do innych przedmiotów.
7.5 Zastawienie lub przewłaszczenie na zabezpieczenie zastrzeżonych towarów jest niedozwolone. Jeśli towary objęte zastrzeżeniem własności zostaną zastawione lub zajęte w siedzibie klienta, musimy zostać o tym niezwłocznie poinformowani na piśmie i otrzymać dokumenty wymagane do interwencji. Ponadto klient jest zobowiązany do niezwłocznego wniesienia sprzeciwu wobec zajęcia lub zajęcia w odniesieniu do naszych praw. W przeciwnym razie klient będzie zobowiązany do zrekompensowania nam wszelkich poniesionych szkód.
7.6 Klient jest zobowiązany do wystarczającego ubezpieczenia towarów objętych zastrzeżeniem własności od wszelkich strat lub szkód na naszą korzyść na własny koszt. Klient niniejszym przenosi na nas wszelkie wynikające z tego roszczenia ubezpieczeniowe w odniesieniu do towarów objętych zastrzeżeniem własności.
7.7 Klient niniejszym nieodwołalnie ceduje na nas wszelkie roszczenia wobec osób trzecich powstałe w przypadku odsprzedaży lub z innego powodu prawnego, jak również roszczenie o wydanie na podstawie zastrzeżenia własności.
7.8 Klient jest upoważniony do dochodzenia roszczeń przeniesionych na nas zgodnie z niniejszymi postanowieniami na zasadzie powiernictwa, o ile należycie wywiązuje się ze swoich zobowiązań płatniczych wobec nas.
7.9 Jeśli klient zalega z płatnością lub nie wypełnia swoich zobowiązań wynikających z zastrzeżenia własności, możemy zażądać zwrotu towarów objętych zastrzeżeniem własności. Dochodzenie praw do zastrzeżenia własności nie jest uważane za odstąpienie od umowy.

8.0 Kontrola kredytowa i zwrot towarów
8.1 Jeśli po zawarciu umowy lub po dostarczeniu towarów dowiemy się, że klient nie ma zdolności kredytowej (np. protest weksla), będziemy uprawnieni do odstąpienia od umowy lub żądania natychmiastowej zapłaty za dostarczone towary i zaliczek za towary, które mają dopiero zostać dostarczone, w tym pokrycia w gotówce wszelkich wystawionych weksli, z natychmiastową wymagalnością.
8.2 W przypadku odebrania przez nas towarów, towary zostaną zaksięgowane zgodnie z ich stanem, którego ustalenie musi zostać przeprowadzone na żądanie klienta i na jego koszt przez eksperta, który zostanie przez nas wyznaczony.

9.0 Ochrona praw autorskich
9.1 Nasze projekty, próbki, modele, ilustracje, rysunki, obliczenia i tym podobne stanowią naszą własność intelektualną i nie mogą być naśladowane ani wykorzystywane w żaden inny sposób przez klienta w celu powielania, nawet jeśli nie istnieją żadne szczególne prawa własności w tym zakresie.
9.2 Jakiekolwiek naruszenie tego postanowienia spowoduje odpowiedzialność odszkodowawczą klienta.

10.0 Przetwarzanie danych
10.1 Jesteśmy uprawnieni do przetwarzania lub zlecania przetwarzania wszystkich danych związanych z relacjami biznesowymi z klientem w rozumieniu BDSG.

11.0 Miejsce wykonania i jurysdykcja, prawo
11.1 O ile w potwierdzeniu zamówienia nie określono inaczej, miejscem wykonania naszych zobowiązań jest miejsce, w którym towary znajdują się w celu wysyłki lub uzgodnionego przekazania klientowi. Miejscem wykonania wszystkich zobowiązań klienta jest nasza siedziba.
11.2 Miejscem jurysdykcji dla obu stron oraz w odniesieniu do wszystkich sporów prawnych wynikających ze stosunku umownego, jak również w odniesieniu do jego powstania i skuteczności jest Berlin. Dotyczy to również działań związanych z wekslami i czekami. Jeśli działamy jako powód, będziemy również uprawnieni do wniesienia powództwa w miejscu prowadzenia działalności przez klienta.
11.3 Prawo Republiki Federalnej Niemiec ma zastosowanie do wszystkich stosunków prawnych ustanowionych w ramach stosunków handlowych, z wyjątkiem zasad odniesienia prawa prywatnego międzynarodowego oraz zasad Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów ("UN-CGIS").

12.0 Skuteczność
12.1 Jeżeli poszczególne postanowienia Warunków Dostawy i Płatności MARRYA okażą się nieważne, nie będzie to miało wpływu na ważność pozostałych postanowień, jak również samej umowy.

Zum Seitenanfang