Navigation überspringen Sitemap anzeigen

Algemene voorwaarden

Verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden
MARRYA Trouwringen

1.0 Toepassingsgebied
1.1 De volgende Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle contracten, leveringen, selecties en andere diensten. Door het plaatsen van een bestelling bij ons, ongeacht de vorm waarin deze is geplaatst, aanvaardt de klant onze Algemene Verkoop-, Leverings- en Betalingsvoorwaarden voor de duur van de gehele zakelijke relatie. Dit geldt ook voor toekomstige transacties.
1.2 Bepalingen en voorwaarden van de klant die in strijd zijn met of afwijken van onze algemene voorwaarden zijn alleen van toepassing indien en voor zover wij hun geldigheid uitdrukkelijk schriftelijk erkennen.

2.0 Prijzen, fabricage- en betalingsvoorwaarden
2.1 De bij het afsluiten van het contract vermelde prijzen gelden alleen voor de afzonderlijke bestelling.
Herhaalbestellingen gelden als nieuwe bestellingen.
2.2 Wij behouden ons het recht voor om bij te late betaling toekomstige leveringen en openstaande bedragen onder rembours te voldoen. Eventuele openstaande facturen en aanmaningskosten inbegrepen. Het remboursbedrag is voor rekening van de koper.
2.3 Het factuurbedrag is zonder aftrek verschuldigd en netto opeisbaar binnen 14 dagen na factuurdatum. Met toestemming van de afnemer kunnen facturen per automatische incasso worden voldaan. Kosten voor eventuele terugboekingen worden door de afnemer vergoed.
2.4 Bij overschrijding van bovengenoemde betalingstermijn is de klant zonder aparte aanmaning in verzuim.
2.5 De klant vergoedt alle kosten veroorzaakt door verzuim, in het bijzonder aanmaningskosten en incassokosten.
2.6 Wissels worden uitsluitend aanvaard op basis van een uitdrukkelijke overeenkomst en uitsluitend tegen betaling, waarbij discontokosten en andere factureringskosten in rekening worden gebracht.
2.7 De klant heeft niet het recht nakoming te weigeren, betaling achter te houden of betaling te verrekenen met tegenvorderingen op grond van eventuele tegenvorderingen, tenzij deze tegenvorderingen door ons ten gronde en qua hoogte zijn erkend of in rechte onherroepelijk zijn vastgesteld.

3.0 Leveringen
3.1 Levering aan de afnemer geschiedt af magazijn. Op verzoek en op kosten van de afnemer worden de goederen naar een andere bestemming verzonden (verkoop door levering op een andere plaats dan de plaats van uitvoering}. Tenzij anders overeengekomen, hebben wij het recht om het type verzending (in het bijzonder transportbedrijf, route, verpakking) zelf te bepalen. verzendroute, verpakking} zelf te bepalen. Het risico van onopzettelijk verlies en onopzettelijke verslechtering van de goederen gaat uiterlijk bij de overdracht over op de klant. In geval van verkoop door levering op een andere plaats dan de plaats van uitvoering gaat het risico van onopzettelijk verlies en onopzettelijke verslechtering van de goederen evenals het risico van vertraging echter over op de klant bij levering van de goederen aan de expediteur, de vervoerder of een andere persoon of instelling die is aangewezen om de verzending uit te voeren.
3.2 Retourzendingen moeten in ieder geval vooraf worden aangemeld. Indien de retourzending niet het gevolg is van een gegronde klacht of niet is aangemeld, is de retourzending voor rekening en risico van de klant. Voor de retourzending moet de klant dezelfde verzendwijze kiezen als voor de levering en de goederen voldoende verzekeren.
3.3 Informatie over de levertijd is altijd onder voorbehoud. Voorwaarde voor onze vertraging in de levering is echter in ieder geval een schriftelijke aanmaning door de klant.
3.4 In geval van onvoorziene belemmeringen buiten onze wil en in geval van overmacht, in het bijzonder in geval van stakingen, uitsluitingen, bedrijfsstoringen en vertragingen of onregelmatigheden bij de levering van materialen, wordt de leveringstermijn dienovereenkomstig verlengd. Als de leveringstermijn wordt overschreden en nadat een respijtperiode van zes weken ongebruikt is verstreken, heeft de klant het recht om zich terug te trekken uit de betreffende transactie. De klant heeft geen recht op schadevergoeding, tenzij wij aantoonbaar met opzet of grove nalatigheid hebben gehandeld.
3.5 Wij hebben het recht om deelleveringen te doen, waarbij elke deellevering van rechtswege als een zelfstandige overeenkomst geldt. In het bijzonder kan voor een deellevering een afzonderlijke factuur worden opgesteld, waarvan de vervaldatum onafhankelijk is van de resterende levering.

4.0 Selecties
4.1 Indien goederen voor selectie ter beschikking worden gesteld, worden deze geacht door de ontvanger te zijn aanvaard als de goederen niet binnen de op de bijgevoegde leveringsbon vermelde termijn van ten minste twee weken worden geretourneerd. Met betrekking tot levering en retournering is 3.1 van overeenkomstige toepassing.
4.2 De klant is verplicht de geselecteerde goederen voldoende te verzekeren. Bij ontvangst van de geselecteerde goederen gaat alle risico, inclusief het risico van verlies buiten de schuld van de klant, over op de klant.
4.3 Het risico van onopzettelijk verlies berust in het bijzonder bij de klant wanneer de geselecteerde goederen reeds vóór het verstrijken van de in de mededeling over de selectie vermelde termijn als tentoonstellingsobject worden gebruikt, in de reisopslag worden opgenomen of buiten de kantooruren niet in de kluis worden bewaard. In elk geval is de klant verplicht om de goederen die voor selectie ter beschikking worden gesteld volledig te verzekeren. De klant draagt hierbij onherroepelijk bij voorbaat alle aanspraken op de verzekeringsmaatschappij aan ons over.

5.0 Aanduiding/marketing van de artikelen
5.1. In verband met de sieraden die wij aan uw bedrijf leveren, willen wij u erop wijzen dat een reclameclaim "nikkelvrij" niet is toegestaan bij het doorverkopen van de goederen. In een recente uitspraak van het Federale Hof van Justitie (zaak nr. I ZR 43/13) oordeelde het Hof dat een eindconsument die een sieraad koopt dat wordt beschreven als "nikkelvrij", mag verwachten dat er zelfs geen verwaarloosbare sporen van nikkel in het artikel aanwezig zijn. Een reclameclaim met "nikkelvrij" is dan ontoelaatbaar. Aangezien het niet kan worden uitgesloten dat de aan u geleverde producten ook elementen van nikkel bevatten, is het in geen geval toegestaan om reclame te maken voor uw klanten met een mogelijke claim van "nikkelvrij". Houd rekening met deze informatie wanneer u uw goederen laat zien. Het is belangrijk voor ons om u te ondersteunen om uw wederverkoop zo bevredigend mogelijk te maken voor uw bedrijf en uw klanten. Aarzel niet om contact met ons op te nemen als je vragen hebt of meer informatie wilt.

6.0 Melding van gebreken
6.1 De klant moet ons onverwijld schriftelijk in kennis stellen van gebreken in het geval van duidelijke gebreken, maar uiterlijk binnen 48 uur na ontvangst van de goederen op de plaats van bestemming, en in het geval van verborgen gebreken onverwijld na de ontdekking ervan, anders worden de goederen geacht te zijn goedgekeurd. Om de termijn te kunnen naleven, moet de kennisgeving van het gebrek tijdig worden verstuurd.
6.2 Indien de geleverde goederen een door ons erkend gebrek vertonen dat reeds ten tijde van de risico-overgang aanwezig was, zullen wij naar onze keuze de goederen herstellen of vervangende goederen leveren, mits de gebreken tijdig worden gemeld. Wij moeten altijd in de gelegenheid worden gesteld om het gebrek binnen een redelijke termijn te verhelpen en de gereclameerde goederen moeten voor inspectiedoeleinden aan ons ter beschikking worden gesteld. In het geval van vervangende leveringen is de klant verplicht om het defecte artikel te retourneren. Daarbij hebben wij het recht om de verder verschuldigde prestatie afhankelijk te maken van de betaling door de klant van het verschuldigde factuurbedrag. De klant heeft echter het recht om een deel van het factuurbedrag in te houden dat redelijk is in verhouding tot het defect. Als het voor ons niet mogelijk is om het gebrek te verhelpen of een vervangend product zonder gebreken te leveren, kan de klant verklaren dat hij de overeenkomst herroept.
6.3 Schadeclaims wegens gebreken zijn uitgesloten, tenzij wij aantoonbaar met opzet of grove nalatigheid hebben gehandeld.

7.0 Eigendomsvoorbehoud
7.1 Geleverde goederen blijven ons eigendom tot volledige betaling van alle vorderingen die voortvloeien uit onze zakelijke relatie, met inbegrip van toekomstige vorderingen, met inbegrip van alle bijkomende vorderingen en tot wissels en cheques zijn gehonoreerd.
7.2 In geval van een saldovereffening geldt ons voorbehouden eigendom, dat voorwaardelijk is in overeenstemming met de bovenstaande bepaling, als zekerheid voor onze vordering uit hoofde van het saldo.
7.3 Indien in verband met de betaling van het factuurbedrag door de klant een verplichting van de verkoper op basis van een wissel tot stand komt, vervalt het eigendomsvoorbehoud niet voordat de wissel door de klant als debiteur is gehonoreerd, onder voorbehoud van alle verdere rechten op basis van ons rekening-courantvoorbehoud.
7.4 De klant mag de onder eigendomsvoorbehoud staande goederen alleen in het kader van de normale bedrijfsuitoefening verkopen. Voor zover de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen door de klant verder worden verwerkt of verwerkt, gelden wij als fabrikant in de zin van § 950 BGB (Duits Burgerlijk Wetboek) en worden wij eigenaar van de tussen- of eindproducten. De klant / verwerker is slechts de bewaarnemer. Als de voorbehouden goederen worden gecombineerd of verwerkt met andere, niet aan ons toebehorende goederen, worden wij mede-eigenaar van de nieuwe zaak in de verhouding van de waarde van de voorbehouden goederen tot de andere goederen.
7.5 Verpanding of overdracht tot zekerheid van de voorbehouden goederen is niet toegestaan. Als de voorbehouden goederen bij de klant in pand worden gegeven of in beslag worden genomen, moeten wij hiervan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte worden gesteld en moeten wij de voor een interventie vereiste documenten ontvangen. Bovendien is de klant verplicht om zich onmiddellijk te verzetten tegen elk beslag of elke beslaglegging met verwijzing naar onze rechten. Indien dit niet gebeurt, is de klant verplicht ons de geleden schade te vergoeden.
7.6 De klant is verplicht de goederen waarop een eigendomsvoorbehoud rust op eigen kosten voldoende te verzekeren tegen verlies of beschadiging ten gunste van ons. De afnemer cedeert reeds nu voor alsdan aan ons alle daaruit voortvloeiende verzekeringsaanspraken met betrekking tot de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken.
7.7 De klant draagt hierbij onherroepelijk alle vorderingen jegens derden aan ons over die ontstaan in geval van doorverkoop of om een andere juridische reden, evenals een vordering tot afkoop op grond van voorbehouden eigendom.
7.8 De klant is gemachtigd om de volgens deze bepalingen aan ons overgedragen vorderingen op fiduciaire basis voor ons te innen, zolang hij zijn betalingsverplichtingen jegens ons naar behoren nakomt.
7.9 Indien de klant met de betaling in gebreke blijft of zijn uit het eigendomsvoorbehoud voortvloeiende verplichtingen niet nakomt, kunnen wij de teruggave van de onder eigendomsvoorbehoud staande goederen eisen. De uitoefening van het eigendomsvoorbehoud geldt niet als terugtrekking uit de overeenkomst.

8.0 Kredietwaardigheidscontrole en teruggave van goederen
8.1 Indien ons na het sluiten van de overeenkomst of na de levering van de goederen bekend wordt dat de klant niet kredietwaardig is (bijv. protest van een wissel), hebben wij het recht ons terug te trekken uit de overeenkomst of onmiddellijke betaling te eisen voor geleverde goederen en vooruitbetalingen voor nog te leveren goederen, inclusief contante dekking van getrokken wissels, met onmiddellijke vervaldatum.
8.2 In geval van terugname door ons worden de goederen gecrediteerd volgens hun staat, waarvan de vaststelling op verzoek en op kosten van de klant door een door ons aan te wijzen expert moet worden uitgevoerd.

9.0 Auteursrechtelijke bescherming
9.1 Onze ontwerpen, monsters, modellen, afbeeldingen, tekeningen, berekeningen en dergelijke worden beschouwd als ons intellectueel eigendom en mogen door de klant niet worden nagemaakt of op enige andere wijze worden gebruikt met het oog op reproductie, zelfs indien hiervoor geen bijzondere eigendomsrechten bestaan.
9.2 Bij overtreding hiervan is de klant schadeplichtig.

10.0 Gegevensverwerking
10.1 Wij zijn gerechtigd om alle gegevens met betrekking tot de zakelijke relatie met de klant te verwerken of te laten verwerken in de zin van de BDSG.

11.0 Plaats van nakoming en jurisdictie, recht
11.1 Tenzij anders vermeld in de orderbevestiging, is de plaats van uitvoering voor onze verplichtingen de plaats waar de goederen zich bevinden met het oog op verzending of een overeengekomen overdracht aan de klant. De plaats van uitvoering voor alle verplichtingen van de klant is onze plaats van vestiging.
11.2 De plaats van jurisdictie voor beide partijen en met betrekking tot alle juridische geschillen die voortvloeien uit de contractuele relatie, alsmede met betrekking tot haar oprichting en haar effectiviteit is Berlijn. Dit geldt ook voor vorderingen op wissels en cheques. Indien wij als eisende partij optreden, zijn wij ook gerechtigd een vordering in te stellen in de vestigingsplaats van de klant.
11.3 Het recht van de Bondsrepubliek Duitsland is van toepassing op alle rechtsbetrekkingen die door de zakelijke relatie tot stand komen, met uitzondering van de referentieregels van het internationaal privaatrecht en de regels van het VN-kooprecht ("UN-CGIS").

12.0 Doeltreffendheid
12.1 Indien afzonderlijke bepalingen van de MARRYA leverings- en betalingsvoorwaarden ongeldig zijn, blijft de geldigheid van de overige bepalingen en van het contract zelf onverminderd van kracht.

Zum Seitenanfang