Navigation überspringen Sitemap anzeigen

Általános Szerződési Feltételek

Értékesítési, szállítási és fizetési feltételek
MARRYA jegygyűrűk

1.0 Alkalmazási terület
1.1 Az alábbi Általános Szerződési Feltételek minden szerződésre, szállításra, választásra és egyéb szolgáltatásra vonatkoznak. Azzal, hogy a Vevő megrendelést ad le nálunk, függetlenül attól, hogy azt milyen formában adja le, az üzleti kapcsolat teljes időtartamára elfogadja az értékesítési, szállítási és fizetési feltételeinket. Ez a jövőbeni ügyletekre is vonatkozik.
1.2. A megrendelőnek a mi feltételeinkkel ellentétes vagy azoktól eltérő feltételei csak akkor és annyiban érvényesek, amennyiben és amennyiben azok érvényességét írásban kifejezetten elismerjük.

2.0 Árak, gyártási és fizetési feltételek
2.1 A szerződéskötéskor megadott árak csak az egyedi megrendelésre vonatkoznak.
Az ismételt megrendelések új megrendelésnek minősülnek.
2.2 Fenntartjuk a jogot, hogy késedelmes fizetés esetén a jövőbeni szállításokat és kintlévőségeket utánvéttel rendezzük. Az esetlegesen fennálló számlákat és emlékeztető díjakat is beleértve. Az utánvétes összeg a vevőt terheli.
2.3 A számla összege levonás nélkül esedékes és nettó módon fizetendő a számla keltétől számított 14 napon belül. A vevő beleegyezésével a számlák kiegyenlítése beszedési megbízással is történhet. Az esetleges visszaterhelések költségeit a vevőnek kell megtérítenie.
2.4 A fenti fizetési határidő túllépése esetén az ügyfél külön felszólítás nélkül is késedelembe esik.
2.5 Az ügyfél köteles megtéríteni a késedelemmel okozott költségeket, különösen a felszólítási és behajtási díjakat.
2.6 Váltót csak kifejezett megállapodás alapján és csak ellenérték fejében fogadunk el, a diszkont és egyéb váltóköltségek kiszámlázása mellett.
2.7 A megrendelő nem jogosult a teljesítés megtagadására, a fizetés visszatartására vagy a fizetés beszámítására ellenkövetelések miatt, kivéve, ha az ilyen ellenköveteléseket mi már elismerjük érdemben és összegszerűen, vagy azokat bíróság jogerősen megállapította.

3.0 Szállítások
3.1 A vevő részére történő szállítás raktárról történik. A vevő kérésére és költségére az árut más rendeltetési helyre szállítják (értékesítés a teljesítés helyétől eltérő helyre történő szállítással}. Eltérő megállapodás hiányában jogosultak vagyunk a szállítás módját (különösen a szállító céget, útvonalat, csomagolást) magunk meghatározni. szállítási útvonal, csomagolás} magunk határozzuk meg. Az áru véletlen elvesztésének és véletlen megrongálódásának veszélye legkésőbb az átadás-átvételkor átszáll a megrendelőre. A teljesítési helytől eltérő helyre történő szállítással történő értékesítés esetén azonban az áru véletlen elvesztésének és véletlen megromlásának, valamint a késedelemnek a veszélye az árunak a szállítmányozó, a fuvarozó vagy a szállításra kijelölt más személy vagy intézmény részére történő átadásával száll át a vevőre.
3.2 A visszaszállítást minden esetben előre be kell jelenteni. Ha a visszaküldés nem jogos reklamáció miatt történik, vagy nem történt bejelentés, a visszaküldés az ügyfél költségére és kockázatára történik. A visszaküldéshez az ügyfélnek ugyanazt a szállítási formát kell választania, mint a szállításhoz, és az árut megfelelően biztosítania kell.
3.3 A szállítási időre vonatkozó információk mindig változhatnak. A szállítási késedelmünk előfeltétele azonban minden esetben az ügyfél írásbeli emlékeztetője.
3.4 Az általunk nem befolyásolható, előre nem látható akadályok és vis maior esetén, különösen sztrájk, kizárás, üzemzavar, valamint késedelmes vagy nem szabályos anyagszállítás esetén a szállítási határidő ennek megfelelően meghosszabbodik. A szállítási határidő túllépése és a hathetes türelmi idő kihasználatlanul történő lejárta után a megrendelő jogosult az érintett ügylettől elállni. A megrendelő nem jogosult kártérítési igényt érvényesíteni, kivéve, ha bizonyíthatóan szándékosan vagy súlyosan gondatlanul jártunk el.
3.5. Jogunkban áll részszállításokat végezni, amely során minden egyes részszállítás jogilag önálló szerződésnek minősül. Különösen a részszállításról külön számlát lehet kiállítani, amelynek esedékessége független a fennmaradó szállítástól.

4.0 Kiválasztás
4.1 Ha az árukat kiválasztásra bocsátják rendelkezésre, akkor azokat a címzett által határozottan elfogadottnak kell tekinteni, ha az árukat a mellékelt szállítólevélben meghatározott határidőn belül, amelynek legalább két hétnek kell lennie, nem küldik vissza. A szállítás és a visszaküldés tekintetében a 3.1. pont megfelelően alkalmazandó.
4.2 A megrendelő köteles a kiválasztott árut megfelelően biztosítani. A kiválasztott áru átvételekor minden kockázat, beleértve az ügyfél hibáján kívüli elvesztés kockázatát is, az ügyfélre száll át.
4.3 A véletlen elvesztés kockázata különösen akkor terheli az ügyfelet, ha a kiválasztott árukat már a kiválasztási értesítésben meghatározott határidő lejárta előtt kiállítási tárgyként használják, utazási raktárba viszik, vagy nem a széfben tartják munkaidőn kívül. Az ügyfél minden esetben köteles teljes körű biztosítási fedezetet biztosítani a kiválasztásra bocsátott árukra. Az ügyfél ezennel visszavonhatatlanul előre engedményezi a biztosítóval szembeni követeléseit.

5.0 A cikkek megnevezése/forgalmazása
5.1. Az általunk az Ön cégének szállított ékszerekkel kapcsolatban felhívjuk a figyelmet arra, hogy az áru továbbértékesítése során a "nikkelmentes" reklámállítás nem megengedett. A Szövetségi Bíróság egy nemrégiben hozott ítéletében (I ZR 43/13. sz. ügy) a Bíróság kimondta, hogy a "nikkelmentes"-ként leírt ékszert vásárló végfelhasználó elvárhatja, hogy a termékben még elhanyagolható nyomokban se legyen nikkel. A "nikkelmentes" feliratú reklám állítás tehát elfogadhatatlan. Mivel nem zárható ki, hogy az Önhöz szállított termékek is tartalmaznak nikkel elemeket, ezért semmilyen körülmények között nem szabad a "nikkelmentes" lehetséges állítással reklámozni a vásárlóinak. Kérjük, vegye figyelembe ezt az információt, amikor áruit megjeleníti. Fontos számunkra, hogy támogassuk Önt abban, hogy viszonteladásai a lehető legkielégítőbbek legyenek vállalkozása és vásárlói számára. Kérjük, bármikor forduljon hozzánk bizalommal, ha bármilyen kérdése van, vagy további információra van szüksége.

6.0 Hibák bejelentése
6.1 A vevőnek a hibákat nyilvánvaló hibák esetén haladéktalanul, de legkésőbb az áru rendeltetési helyen történő átvételétől számított 48 órán belül, rejtett hibák esetén pedig a felfedezésük után haladéktalanul írásban kell jeleznie nekünk, ellenkező esetben az áru jóváhagyottnak tekintendő. A határidő betartása érdekében a hibaüzenetet időben kell elküldeni.
6.2. Ha a leszállított árun olyan általunk felismert hiba van, amely már a kockázatátadás időpontjában is fennállt, akkor a hiba időben történő bejelentése esetén a saját belátásunk szerint vagy kijavítjuk az árut, vagy csereárut szállítunk. Mindig lehetőséget kell kapnunk a hiba ésszerű időn belüli kijavítására, és a kifogásolt árut ellenőrzés céljából rendelkezésünkre kell bocsátani. Csereáru kiszállítása esetén az ügyfél köteles a hibás terméket visszaküldeni. Ebben az esetben jogosultak vagyunk az esedékes utólagos teljesítést attól függővé tenni, hogy az ügyfél az esedékes számlaösszeget kifizesse. A megrendelő azonban jogosult a számlaösszegnek a hiba szempontjából ésszerű részét visszatartani. Ha a hiba kijavítása vagy a hibátlan csere leszállítása nem lehetséges, az ügyfél nyilatkozhat a szerződéstől való elállásról.
6.3 A hibásság miatti kártérítési igények kizárásra kerülnek, kivéve, ha bizonyíthatóan szándékosan vagy súlyosan gondatlanul jártunk el.

7.0 Tulajdonjog fenntartása
7.1 A leszállított áruk az üzleti kapcsolatunkból eredő valamennyi követelésünk teljes kiegyenlítéséig, beleértve a jövőben keletkező követeléseket is, beleértve valamennyi járulékos követelést, valamint a váltók és csekkek beváltásáig a mi tulajdonunkban maradnak.
7.2 Saldó kiegyenlítése esetén a fenti rendelkezésnek megfelelően feltételhez kötött, fenntartott tulajdonunk a saldóból eredő követelésünk biztosítékának minősül.
7.3 Ha a számlaösszegnek a vevő általi kifizetésével kapcsolatban az eladó váltón alapuló kötelezettsége keletkezik, a tulajdonjog-fenntartás nem szűnik meg, amíg a váltót a vevő mint váltóhitelező be nem váltja, fenntartva minden további, folyószámla-fenntartásunkon alapuló jogunkat.
7.4 A vevő a tulajdonjog-fenntartással terhelt árut csak rendes üzletmenetben értékesítheti. Amennyiben a fenntartott árukat az ügyfél tovább feldolgozza vagy átalakítja, a BGB (német polgári törvénykönyv) 950. §-a értelmében gyártónak minősülünk, és a köztes vagy végtermékek tulajdonjogát megszerezzük. A megrendelő/feldolgozó csak a megőrző. Ha a tulajdonjog-fenntartás alá eső árukat más, nem a mi tulajdonunkban lévő tárgyakkal összekapcsolják vagy feldolgozzák, akkor a tulajdonjog-fenntartás alá eső áruk és a többi tárgy értékének arányában szerezünk résztulajdont az új dologban.
7.5 A fenntartott áruk zálogba adása vagy biztosítékként történő engedményezése nem megengedett. Ha a tulajdonjog-fenntartás alá eső árukat az ügyfélnél elzálogosítják vagy lefoglalják, erről haladéktalanul írásban tájékoztatnak minket, és átadják a beavatkozáshoz szükséges dokumentumokat. Ezen túlmenően az ügyfél köteles haladéktalanul tiltakozni minden lefoglalás vagy lefoglalás ellen a jogainkra való hivatkozással. Amennyiben ez nem történik meg, az ügyfél köteles megtéríteni nekünk a felmerült károkat.
7.6. Az ügyfél köteles a tulajdonjog-fenntartás alá eső árukat saját költségén megfelelő módon biztosítani a javunkra történő elvesztés vagy károsodás ellen. A megrendelő ezennel a tulajdonjog-fenntartás alá tartozó áruk tekintetében minden ebből eredő biztosítási igényt ránk engedményez.
7.7. Az ügyfél ezennel visszavonhatatlanul átengedi nekünk a harmadik személyekkel szemben viszonteladás esetén vagy bármely más jogi okból keletkező követeléseket, valamint a tulajdonjog fenntartása alapján történő átadásra vonatkozó követelést.
7.8 Az ügyfél jogosult a ránk engedményezett követeléseknek a jelen rendelkezések értelmében történő behajtására a mi javunkra történő fiduciárius alapon, mindaddig, amíg a velünk szemben fennálló fizetési kötelezettségeinek megfelelően eleget tesz.
7.9 Ha a vevő fizetési késedelembe esik, vagy nem teljesíti a tulajdonjog-fenntartásból eredő kötelezettségeit, követelhetjük a tulajdonjog-fenntartás alá eső áru visszaszolgáltatását. A tulajdonjog-fenntartási jogok érvényesítése nem minősül a szerződéstől való elállásnak.

8.0 Hitelképesség-ellenőrzés és az áru visszaszolgáltatása
8.1 Ha a szerződés megkötése vagy az áru leszállítása után válik számunkra ismertté, hogy a vevő nem hitelképes (pl. váltó óvás), jogosultak vagyunk a szerződéstől elállni, vagy a leszállított áru azonnali kifizetését, illetve a még leszállítandó áru előlegét - beleértve a váltók készpénzfedezetét is - azonnali lejárattal követelni.
8.2 Az áru általunk történő visszavétele esetén az árut az állapotának megfelelően jóváírjuk, amelynek megállapítását a vevő kérésére és költségére egy általunk kijelölt szakértőnek kell elvégeznie.

9.0 Szerzői jogi védelem
9.1 A terveink, mintáink, modelljeink, illusztrációink, rajzaink, számításaink és hasonlók szellemi tulajdonunknak tekintendők, és azokat a megrendelő nem utánozhatja, illetve nem használhatja fel más módon reprodukciós célokra, még akkor sem, ha erre vonatkozóan nem állnak fenn külön tulajdonjogok.
9.2 Ennek megsértése esetén a megrendelő kártérítési felelősséggel tartozik.

10.0 Adatfeldolgozás
10.1 Jogosultak vagyunk a BDSG értelmében az ügyféllel fennálló üzleti kapcsolatra vonatkozó valamennyi adatot feldolgozni vagy feldolgoztatni.

11.0 Teljesítési hely és joghatóság, joghatóság
11.1 Ha a megrendelés visszaigazolásában másként nem szerepel, a kötelezettségeink teljesítési helye az a hely, ahol az áru a feladás vagy az ügyfélnek történő megállapodás szerinti átadás céljából található. Az ügyfél valamennyi kötelezettségének teljesítési helye a mi székhelyünk.
11.2. Mindkét fél számára, valamint a szerződéses jogviszonyból eredő valamennyi jogvita, valamint annak létrejötte és hatályosulása tekintetében a joghatóság helye Berlin. Ez vonatkozik a váltókkal és csekkekkel kapcsolatos perekre is. Ha mi járunk el felperesként, akkor jogosultak vagyunk az ügyfél székhelyén is pert indítani.
11.3. Az üzleti kapcsolat által létrehozott valamennyi jogviszonyra a Német Szövetségi Köztársaság joga alkalmazandó, kivéve a nemzetközi magánjog hivatkozási szabályait és az ENSZ nemzetközi adásvételi szerződésekről szóló egyezményének ("UN-CGIS") szabályait.

12.0 Hatályosság
12.1 Amennyiben a MARRYA szállítási és fizetési feltételek egyes rendelkezései érvénytelenek, ez nem érinti a többi rendelkezés, valamint magának a szerződésnek az érvényességét.

Zum Seitenanfang