Navigation überspringen Sitemap anzeigen

Γενικοί όροι και προϋποθέσεις

Όροι πώλησης, παράδοσης και πληρωμής
Δαχτυλίδια γάμου MARRYA

1.0 Πεδίο εφαρμογής
1.1. Οι ακόλουθοι Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις ισχύουν για όλες τις συμβάσεις, παραδόσεις, επιλογές και άλλες υπηρεσίες. Με την τοποθέτηση μιας παραγγελίας σε εμάς, ανεξάρτητα από τη μορφή με την οποία αυτή γίνεται, ο Πελάτης αποδέχεται τους Όρους και Προϋποθέσεις Πώλησης, Παράδοσης και Πληρωμής για όλη τη διάρκεια της επιχειρηματικής σχέσης. Αυτό ισχύει και για μελλοντικές συναλλαγές.
1.2 Τυχόν όροι και προϋποθέσεις του πελάτη που έρχονται σε αντίθεση ή αποκλίνουν από τους δικούς μας όρους και προϋποθέσεις ισχύουν μόνο εάν και εφόσον αναγνωρίσουμε ρητά και εγγράφως την ισχύ τους.

2.0 Τιμές, όροι κατασκευής και πληρωμής
2.1 Οι τιμές που αναφέρονται κατά τη σύναψη της σύμβασης ισχύουν μόνο για την εκάστοτε παραγγελία.
Οι επαναλαμβανόμενες παραγγελίες θεωρούνται ως νέες παραγγελίες.
2.2 Διατηρούμε το δικαίωμα, σε περίπτωση καθυστέρησης πληρωμής, να διακανονίζουμε μελλοντικές παραδόσεις και εκκρεμότητες με αντικαταβολή. Συμπεριλαμβάνονται τυχόν ανεξόφλητα τιμολόγια και έξοδα υπενθύμισης. Το ποσό της αντικαταβολής βαρύνει τον αγοραστή.
2.3 Το ποσό του τιμολογίου είναι απαιτητό χωρίς παρακράτηση και πληρωτέο καθαρά εντός 14 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου. Με τη συγκατάθεση του πελάτη, τα τιμολόγια μπορούν να εξοφληθούν με άμεση χρέωση. Τα έξοδα για τυχόν επιστροφές χρεώσεων επιστρέφονται από τον πελάτη.
2.4 Ο πελάτης βρίσκεται σε υπερημερία χωρίς ξεχωριστή υπενθύμιση, εάν υπερβεί την ανωτέρω προθεσμία πληρωμής.
2.5 Ο πελάτης υποχρεούται να επιστρέψει όλα τα έξοδα που προκαλούνται από την υπερημερία, ιδίως τα τέλη υπενθύμισης και τα έξοδα είσπραξης.
2.6 Οι συναλλαγματικές γίνονται δεκτές μόνο βάσει ρητής συμφωνίας και μόνο έναντι πληρωμής, με τιμολόγηση των εξόδων προεξόφλησης και των λοιπών εξόδων συναλλαγματικής.
2.7 Ο πελάτης δεν δικαιούται να αρνηθεί την εκτέλεση, να παρακρατήσει την πληρωμή ή να συμψηφίσει την πληρωμή με ανταπαιτήσεις λόγω τυχόν ανταπαιτήσεων, εκτός εάν οι εν λόγω ανταπαιτήσεις έχουν αναγνωριστεί από εμάς κατ' ουσίαν και ως προς το ποσό ή έχουν κριθεί τελεσίδικα από δικαστήριο.

3.0 Παραδόσεις
3.1. Η παράδοση στον πελάτη θα γίνεται από την αποθήκη. Κατόπιν αιτήματος και δαπάνης του αγοραστή, τα εμπορεύματα αποστέλλονται σε άλλο προορισμό (πώληση με παράδοση σε τόπο διαφορετικό από τον τόπο εκτέλεσης}. Εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά, έχουμε το δικαίωμα να καθορίσουμε εμείς οι ίδιοι το είδος της αποστολής (ιδίως μεταφορική εταιρεία, διαδρομή, συσκευασία). διαδρομή μεταφοράς, συσκευασία} εμείς οι ίδιοι. Ο κίνδυνος τυχαίας απώλειας και τυχαίας φθοράς των εμπορευμάτων μεταβιβάζεται στον πελάτη το αργότερο κατά την παράδοση. Σε περίπτωση πώλησης με παράδοση σε τόπο διαφορετικό από τον τόπο εκτέλεσης, ωστόσο, ο κίνδυνος τυχαίας απώλειας και τυχαίας φθοράς των εμπορευμάτων καθώς και ο κίνδυνος καθυστέρησης μεταβιβάζεται στον πελάτη με την παράδοση των εμπορευμάτων στον μεταφορέα, στον μεταφορέα ή σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ή ίδρυμα που έχει οριστεί να εκτελέσει την αποστολή.
3.2. Οποιαδήποτε αποστολή επιστροφής πρέπει σε κάθε περίπτωση να γνωστοποιείται εκ των προτέρων. Εάν η επιστροφή δεν οφείλεται σε δικαιολογημένη καταγγελία ή δεν έχει ειδοποιηθεί, η επιστροφή γίνεται με έξοδα και ευθύνη του πελάτη. Για την αποστολή επιστροφής, ο πελάτης πρέπει να επιλέξει τον ίδιο τρόπο αποστολής όπως και για την παράδοση και να ασφαλίσει επαρκώς τα εμπορεύματα.
3.3 Οι πληροφορίες σχετικά με τον χρόνο παράδοσης υπόκεινται πάντα σε αλλαγές. Ωστόσο, προϋπόθεση για την καθυστέρηση της παράδοσής μας είναι σε κάθε περίπτωση η γραπτή υπενθύμιση από τον πελάτη.
3.4. Σε περίπτωση απρόβλεπτων εμποδίων που βρίσκονται εκτός του ελέγχου μας και σε περίπτωση ανωτέρας βίας, ιδίως σε περίπτωση απεργιών, αποκλεισμών, λειτουργικών διαταραχών και καθυστερήσεων ή μη κανονικότητας στην παράδοση υλικών, ο χρόνος παράδοσης παρατείνεται αναλόγως. Σε περίπτωση υπέρβασης της προθεσμίας παράδοσης και αφού παρέλθει αχρησιμοποίητη περίοδος χάριτος έξι εβδομάδων, ο πελάτης δικαιούται να υπαναχωρήσει από τη σχετική συναλλαγή. Ο πελάτης δεν δικαιούται να απαιτήσει αποζημίωση, εκτός εάν μπορεί να αποδειχθεί ότι ενεργήσαμε με πρόθεση ή βαριά αμέλεια.
3.5. Έχουμε το δικαίωμα να προβούμε σε τμηματικές παραδόσεις, οπότε κάθε τμηματική παράδοση θεωρείται νομικά ως ανεξάρτητη σύμβαση. Ειδικότερα, για μια μερική παράδοση μπορεί να εκδοθεί ξεχωριστό τιμολόγιο, η ημερομηνία λήξης του οποίου είναι ανεξάρτητη από την υπόλοιπη παράδοση.

4.0 Επιλογές
4.1. Εάν τα αγαθά παρέχονται προς επιλογή, θεωρείται ότι έχουν γίνει οριστικά αποδεκτά από τον παραλήπτη, εάν τα αγαθά δεν επιστραφούν εντός της προθεσμίας που ορίζεται στο συνημμένο δελτίο αποστολής, η οποία πρέπει να είναι τουλάχιστον δύο εβδομάδες. Όσον αφορά την παράδοση και την επιστροφή, εφαρμόζεται αναλόγως η παράγραφος 3.1.
4.2. Ο πελάτης υποχρεούται να ασφαλίσει επαρκώς τα επιλεγμένα αγαθά. Με την παραλαβή των επιλεγμένων εμπορευμάτων, όλοι οι κίνδυνοι, συμπεριλαμβανομένου του κινδύνου απώλειας χωρίς υπαιτιότητα του πελάτη, μεταβιβάζονται στον πελάτη.
4.3 Ο κίνδυνος τυχαίας απώλειας βαρύνει τον πελάτη, ιδίως εάν τα επιλεγμένα αγαθά χρησιμοποιούνται ήδη ως εκθέματα πριν από τη λήξη της περιόδου που αναφέρεται στην ειδοποίηση επιλογής, εάν μεταφέρονται σε αποθήκη ταξιδιού ή εάν δεν φυλάσσονται στο χρηματοκιβώτιο εκτός ωραρίου λειτουργίας. Σε κάθε περίπτωση, ο πελάτης υποχρεούται να παρέχει πλήρη ασφαλιστική κάλυψη για τα αγαθά που διατίθενται προς επιλογή. Ο πελάτης εκχωρεί με το παρόν ανέκκλητα και εκ των προτέρων σε εμάς κάθε απαίτηση έναντι της ασφαλιστικής εταιρείας.

5.0 Ονομασία/ εμπορία των ειδών
5.1. Σε σχέση με τα κοσμήματα που παραδίδουμε στην εταιρεία σας, θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι δεν επιτρέπεται ο διαφημιστικός ισχυρισμός "χωρίς νικέλιο" κατά τη μεταπώληση των εμπορευμάτων. Σε πρόσφατη απόφαση του Ομοσπονδιακού Δικαστηρίου (υπόθεση I ZR 43/13), το Δικαστήριο έκρινε ότι ο τελικός καταναλωτής που αγοράζει ένα κόσμημα που περιγράφεται ως "χωρίς νικέλιο" μπορεί να αναμένει ότι δεν υπάρχουν ούτε καν αμελητέα ίχνη νικελίου στο αντικείμενο. Ένας διαφημιστικός ισχυρισμός με την ένδειξη "χωρίς νικέλιο" είναι τότε απαράδεκτος. Δεδομένου ότι δεν μπορεί να αποκλειστεί ότι τα προϊόντα που σας προμηθεύουν περιέχουν επίσης στοιχεία νικελίου, δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση να διαφημίζετε στους πελάτες σας με πιθανό ισχυρισμό "χωρίς νικέλιο". Λάβετε υπόψη σας τις πληροφορίες αυτές κατά την προβολή των προϊόντων σας. Είναι σημαντικό για εμάς να σας υποστηρίξουμε ώστε οι μεταπωλήσεις σας να είναι όσο το δυνατόν πιο ικανοποιητικές για την επιχείρησή σας και τους πελάτες σας. Παρακαλούμε μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας ανά πάσα στιγμή εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες.

6.0 Κοινοποίηση ελαττωμάτων
6.1. Η κοινοποίηση ελαττωμάτων πρέπει να γίνεται από τον πελάτη σε εμάς εγγράφως χωρίς καθυστέρηση στην περίπτωση εμφανών ελαττωμάτων, αλλά το αργότερο εντός 48 ωρών από την παραλαβή των εμπορευμάτων στον τόπο προορισμού, και στην περίπτωση κρυφών ελαττωμάτων χωρίς καθυστέρηση μετά την ανακάλυψή τους, διαφορετικά τα εμπορεύματα θεωρούνται ότι έχουν εγκριθεί. Προκειμένου να τηρηθεί η προθεσμία, η ειδοποίηση για το ελάττωμα πρέπει να αποστέλλεται εγκαίρως.
6.2. Εάν τα παραδοθέντα αγαθά έχουν ένα αναγνωρισμένο από εμάς ελάττωμα το οποίο υπήρχε ήδη κατά τη στιγμή της μεταβίβασης του κινδύνου, θα προβούμε, κατά την κρίση μας, είτε στην επισκευή των αγαθών είτε στην παράδοση αγαθών αντικατάστασης, υπό την προϋπόθεση της έγκαιρης γνωστοποίησης των ελαττωμάτων. Πρέπει πάντοτε να μας δίνεται η δυνατότητα να αποκαταστήσουμε το ελάττωμα εντός εύλογου χρονικού διαστήματος και τα καταγγελλόμενα αγαθά πρέπει να είναι στη διάθεσή μας για σκοπούς επιθεώρησης. Στην περίπτωση παραδόσεων αντικατάστασης, ο πελάτης υποχρεούται να επιστρέψει το ελαττωματικό προϊόν. Με τον τρόπο αυτό, έχουμε το δικαίωμα να εξαρτήσουμε τη μετέπειτα οφειλόμενη παροχή από την καταβολή του οφειλόμενου ποσού του τιμολογίου από τον πελάτη. Ωστόσο, ο πελάτης δικαιούται να παρακρατήσει μέρος του ποσού του τιμολογίου που είναι εύλογο σε σχέση με το ελάττωμα. Εάν δεν είναι δυνατόν να αποκαταστήσουμε το ελάττωμα ή να παραδώσουμε ένα ανταλλακτικό χωρίς ελαττώματα, ο πελάτης μπορεί να δηλώσει υπαναχώρηση από τη σύμβαση.
6.3 Τυχόν αξιώσεις αποζημίωσης λόγω ελαττωματικότητας αποκλείονται, εκτός εάν μπορούμε να αποδείξουμε ότι ενεργήσαμε με πρόθεση ή βαριά αμέλεια.

7.0 Παρακράτηση κυριότητας
7.1. Τα παραδοθέντα αγαθά παραμένουν στην κυριότητά μας μέχρι την πλήρη εξόφληση όλων των απαιτήσεων που απορρέουν από την επιχειρηματική μας σχέση, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων που θα προκύψουν στο μέλλον, συμπεριλαμβανομένων όλων των παρεπόμενων απαιτήσεων και μέχρι να εξοφληθούν οι συναλλαγματικές και οι επιταγές.
7.2. Σε περίπτωση διαμόρφωσης του υπολοίπου, η δεσμευμένη ιδιοκτησία μας, η οποία τελεί υπό αίρεση σύμφωνα με την ανωτέρω διάταξη, θεωρείται ως εγγύηση για την απαίτησή μας που απορρέει από το υπόλοιπο.
7.3 Εάν, σε σχέση με την πληρωμή του ποσού του τιμολογίου από τον πελάτη, διαπιστωθεί υποχρέωση του πωλητή βάσει συναλλαγματικής, η επιφύλαξη της κυριότητας δεν λήγει πριν από την εξόφληση της συναλλαγματικής από τον πελάτη ως κομιστή, με την επιφύλαξη όλων των περαιτέρω δικαιωμάτων που βασίζονται στην επιφύλαξη του τρεχούμενου λογαριασμού μας.
7.4. Ο πελάτης επιτρέπεται να πωλεί τα εμπορεύματα που υπόκεινται σε επιφύλαξη κυριότητας μόνο στο πλαίσιο της συνήθους επιχειρηματικής δραστηριότητας. Εφόσον τα υπό κράτηση εμπορεύματα μεταποιούνται ή μετασχηματίζονται περαιτέρω από τον πελάτη, θεωρούμαστε ως κατασκευαστής κατά την έννοια του § 950 BGB (Γερμανικός Αστικός Κώδικας) και αποκτούμε την κυριότητα των ενδιάμεσων ή τελικών προϊόντων. Ο πελάτης/μεταποιητής είναι μόνο ο θεματοφύλακας. Εάν τα προϊόντα που υπόκεινται σε παρακράτηση κυριότητας συνδυάζονται ή μεταποιούνται με άλλα αντικείμενα που δεν μας ανήκουν, αποκτούμε συνιδιοκτησία του νέου αντικειμένου κατά την αναλογία της αξίας των προϊόντων που υπόκεινται σε παρακράτηση κυριότητας προς τα άλλα αντικείμενα.
7.5. Δεν επιτρέπεται η ενεχυρίαση ή εκχώρηση προς εξασφάλιση των διατηρητέων εμπορευμάτων. Εάν τα εμπορεύματα που υπόκεινται σε παρακράτηση κυριότητας ενεχυριαστούν ή κατασχεθούν στις εγκαταστάσεις του πελάτη, πρέπει να ενημερωθούμε αμέσως εγγράφως σχετικά και να μας παρασχεθούν τα έγγραφα που απαιτούνται για μια παρέμβαση. Επιπλέον, ο πελάτης υποχρεούται να αντιταχθεί αμέσως σε κάθε κατάσχεση ή κατάσχεση με αναφορά στα δικαιώματά μας. Εάν αυτό δεν γίνει, ο πελάτης υποχρεούται να μας αποζημιώσει για τυχόν ζημίες που θα υποστούμε.
7.6. Ο πελάτης υποχρεούται να ασφαλίσει επαρκώς τα εμπορεύματα που υπόκεινται σε παρακράτηση κυριότητας έναντι οποιασδήποτε απώλειας ή ζημίας υπέρ μας με δικά του έξοδα. Ο πελάτης μας εκχωρεί με το παρόν όλες τις ασφαλιστικές απαιτήσεις που απορρέουν από αυτές όσον αφορά τα εμπορεύματα που υπόκεινται σε παρακράτηση κυριότητας.
7.7. Ο πελάτης μας εκχωρεί με το παρόν ανέκκλητα κάθε απαίτηση κατά τρίτων που προκύπτει σε περίπτωση μεταπώλησης ή για οποιονδήποτε άλλο νόμιμο λόγο, καθώς και απαίτηση για παράδοση βάσει της διατηρημένης κυριότητας.
7.8 Ο πελάτης είναι εξουσιοδοτημένος να εισπράττει τις απαιτήσεις που μας εκχωρούνται σύμφωνα με τις παρούσες διατάξεις εμπιστευτικά για λογαριασμό μας, εφόσον εκπληρώνει δεόντως τις υποχρεώσεις πληρωμής του προς εμάς.
7.9 Εάν ο πελάτης αθετήσει την πληρωμή ή δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από την παρακράτηση κυριότητας, μπορούμε να απαιτήσουμε την επιστροφή των εμπορευμάτων που υπόκεινται σε παρακράτηση κυριότητας. Η διεκδίκηση των δικαιωμάτων παρακράτησης κυριότητας δεν θεωρείται ως υπαναχώρηση από τη σύμβαση.

8.0 Έλεγχος πιστοληπτικής ικανότητας και επιστροφή εμπορευμάτων
8.1. Εάν, μετά τη σύναψη της σύμβασης ή μετά την παράδοση των αγαθών, μας γίνει γνωστό ότι ο πελάτης δεν είναι φερέγγυος (π.χ. διαμαρτυρία συναλλαγματικής), έχουμε το δικαίωμα να υπαναχωρήσουμε από τη σύμβαση ή να απαιτήσουμε την άμεση πληρωμή των αγαθών που παραδόθηκαν και την προκαταβολή των αγαθών που δεν έχουν ακόμη παραδοθεί, συμπεριλαμβανομένης της κάλυψης σε μετρητά τυχόν συναλλαγματικών που έχουν εκδοθεί, με άμεση λήξη.
8.2. Σε περίπτωση επιστροφής των εμπορευμάτων από εμάς, τα εμπορεύματα πιστώνονται σύμφωνα με την κατάστασή τους, η εξακρίβωση της οποίας πρέπει να πραγματοποιηθεί κατόπιν αιτήματος του πελάτη και με δαπάνες του από εμπειρογνώμονα που θα ορίσουμε εμείς.

9.0 Προστασία πνευματικών δικαιωμάτων
9.1. Τα σχέδια, τα δείγματα, τα μοντέλα, οι απεικονίσεις, τα σχέδια, οι υπολογισμοί και τα παρόμοια θεωρούνται πνευματική μας ιδιοκτησία και δεν επιτρέπεται να μιμηθούν ή να χρησιμοποιηθούν με οποιονδήποτε άλλο τρόπο από τον πελάτη με σκοπό την αναπαραγωγή, ακόμη και αν δεν υφίστανται ειδικά δικαιώματα ιδιοκτησίας ως προς αυτό.
9.2 Οποιαδήποτε παραβίαση του παρόντος καθιστά τον πελάτη υπεύθυνο για αποζημίωση.

10.0 Επεξεργασία δεδομένων
10.1 Έχουμε το δικαίωμα να επεξεργαζόμαστε ή να επεξεργαζόμαστε όλα τα δεδομένα που αφορούν την επιχειρηματική σχέση με τον πελάτη κατά την έννοια του BDSG.

11.0 Τόπος εκτέλεσης και δικαιοδοσία, δίκαιο
11.1 Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά στην επιβεβαίωση παραγγελίας, τόπος εκτέλεσης των υποχρεώσεών μας είναι ο τόπος όπου βρίσκονται τα αγαθά για τους σκοπούς της αποστολής ή της τυχόν συμφωνημένης παράδοσης στον πελάτη. Ο τόπος εκτέλεσης για όλες τις υποχρεώσεις του πελάτη είναι η έδρα της επιχείρησής μας.
11.2. Τόπος δικαιοδοσίας και για τα δύο μέρη και όσον αφορά όλες τις νομικές διαφορές που προκύπτουν από τη συμβατική σχέση καθώς και όσον αφορά τη δημιουργία και την ισχύ της είναι το Βερολίνο. Αυτό ισχύει επίσης για αγωγές επί συναλλαγματικών και επιταγών. Εάν ενεργούμε ως ενάγοντες, έχουμε επίσης το δικαίωμα να ασκήσουμε αγωγή στην έδρα του πελάτη.
11.3. Το δίκαιο της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας εφαρμόζεται σε όλες τις έννομες σχέσεις που δημιουργούνται από την επιχειρηματική σχέση, με εξαίρεση τους κανόνες αναφοράς του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου και τους κανόνες της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τις συμβάσεις διεθνούς πώλησης αγαθών ("UN-CGIS").

12.0 Αποτελεσματικότητα
12.1. Σε περίπτωση που μεμονωμένες διατάξεις των Όρων Παράδοσης και Πληρωμής της MARRYA είναι άκυρες, η ισχύς των υπόλοιπων διατάξεων καθώς και της ίδιας της σύμβασης δεν επηρεάζεται από αυτές.

Zum Seitenanfang