Navigation überspringen Sitemap anzeigen

Generelle vilkår og betingelser

Salgs-, leverings- og betalingsbetingelser
MARRYA Vielsesringe

1.0 Anvendelsesområde
1.1 Følgende generelle vilkår og betingelser gælder for alle kontrakter, leverancer, valg og andre tjenester. Ved at placere en ordre hos os, uanset i hvilken form den placeres, accepterer kunden vores salgs-, leverings- og betalingsbetingelser for hele forretningsforbindelsens varighed. Dette gælder også for fremtidige transaktioner.
1.2 Kundens vilkår og betingelser, der er i modstrid med eller afviger fra vores vilkår og betingelser, gælder kun, hvis og i det omfang vi udtrykkeligt anerkender deres gyldighed skriftligt.

2.0 Priser, fremstillings- og betalingsbetingelser
2.1 De ved aftalens indgåelse oplyste priser gælder kun for den enkelte ordre.
Gentagne ordrer anses for at være nye ordrer.
2.2 Vi forbeholder os ret til, i tilfælde af forsinket betaling, at afregne fremtidige leverancer og udestående beløb pr. efterkrav. Eventuelle udestående fakturaer og rykkergebyrer er inkluderet. Efterkravsbeløbet afholdes af køber.
2.3 Fakturabeløbet forfalder uden fradrag og betales netto senest 14 dage efter fakturadato. Med kundens samtykke kan fakturaer betales via direkte debitering. Omkostninger til eventuelle tilbageførsler skal refunderes af kunden.
2.4 Kunden er i misligholdelse uden særskilt påmindelse, hvis ovenstående betalingsfrist overskrides.
2.5 Kunden skal refundere alle omkostninger, der er forårsaget af misligholdelse, især rykkergebyrer og inkassoomkostninger.
2.6 Veksler modtages kun på grundlag af en udtrykkelig aftale og kun mod betaling, idet diskonto- og andre vekselgebyrer faktureres.
2.7 Kunden er ikke berettiget til at nægte opfyldelse, tilbageholde betaling eller modregne betaling med modkrav på grund af eventuelle modkrav, medmindre sådanne modkrav er anerkendt af os demæssigt og beløbsmæssigt eller er endeligt fastslået af en domstol.

3.0 Leverancer
3.1 Levering til kunden sker ab lager. På købers anmodning og regning sendes varerne til et andet bestemmelsessted (salg ved levering til et andet sted end leveringsstedet). Medmindre andet er aftalt, er vi berettiget til selv at bestemme forsendelsestypen (især transportfirma, rute, emballage). forsendelsesrute, emballage} selv. Risikoen for hændeligt tab og hændelig forringelse af varerne overgår til kunden senest ved overdragelsen. Ved salg ved levering til et andet sted end opfyldelsesstedet overgår risikoen for varens hændelige undergang og forringelse samt risikoen for forsinkelse dog til kunden ved varens overgivelse til speditøren, fragtføreren eller enhver anden person eller institution, der har fået til opgave at udføre forsendelsen.
3.2 Enhver returforsendelse skal under alle omstændigheder meddeles på forhånd. Hvis returneringen ikke skyldes en berettiget reklamation eller ikke er blevet anmeldt, sker returneringen for kundens regning og risiko. For returforsendelsen skal kunden vælge samme forsendelsesform som for leveringen og forsikre varerne tilstrækkeligt.
3.3 Oplysninger om leveringstiden er altid med forbehold for ændringer. En forudsætning for vores forsinkelse i leveringen er dog under alle omstændigheder en skriftlig påmindelse fra kunden.
3.4 I tilfælde af uforudsigelige hindringer uden for vores kontrol og i tilfælde af force majeure, især i tilfælde af strejker, lockout, driftsforstyrrelser og forsinkelser eller uregelmæssigheder i leveringen af materialer, forlænges leveringsfristen tilsvarende. Hvis leveringsfristen overskrides, og efter at en seks ugers frist er udløbet uudnyttet, er kunden berettiget til at trække sig tilbage fra den pågældende transaktion. Kunden er ikke berettiget til at kræve skadeserstatning, medmindre det kan bevises, at vi har handlet med forsæt eller grov uagtsomhed.
3.5 Vi er berettiget til at foretage delleverancer, hvor hver delleverance juridisk set anses for at være en selvstændig kontrakt. I særdeleshed kan der udstedes en separat faktura for en delleverance, hvis forfaldsdato er uafhængig af den resterende leverance.

4.0 Udvælgelse
4.1 Hvis der leveres varer til udvælgelse, anses de for at være blevet accepteret af modtageren, hvis varerne ikke returneres inden for den periode, der er angivet i den vedhæftede følgeseddel, som skal være mindst to uger. Med hensyn til levering og returnering gælder 3.1 tilsvarende.
4.2 Kunden er forpligtet til at forsikre de valgte varer tilstrækkeligt. Ved modtagelse af de valgte varer overgår al risiko, herunder risikoen for tab uden kundens skyld, til kunden.
4.3 Risikoen for utilsigtet tab bæres af kunden, især hvis de valgte varer allerede bruges som udstillingsgenstande inden udløbet af den periode, der er angivet i udvælgelsesmeddelelsen, tages i rejseopbevaring eller ikke opbevares i pengeskabet uden for åbningstiden. Under alle omstændigheder er kunden forpligtet til at sørge for fuld forsikringsdækning for de varer, der er stillet til rådighed for udvælgelse. Kunden overdrager hermed på forhånd uigenkaldeligt ethvert krav mod forsikringsselskabet til os.

5.0 Betegnelse/markedsføring af artiklerne
5.1 I forbindelse med de smykker, som vi har leveret til din virksomhed, vil vi gerne gøre opmærksom på, at det ikke er tilladt at reklamere med "nikkelfri" ved videresalg af varerne. I en nylig dom fra Forbundsdomstolen (sag nr. I ZR 43/13) fastslog domstolen, at en slutforbruger, der køber et smykke, der er beskrevet som "nikkelfrit", kan forvente, at der ikke engang er ubetydelige spor af nikkel i varen. En reklamepåstand med "nikkelfri" er derfor utilladelig. Da det ikke kan udelukkes, at de produkter, du får leveret, også indeholder elementer af nikkel, er det under ingen omstændigheder tilladt at reklamere over for dine kunder med en mulig angivelse af "nikkelfri". Vær venligst opmærksom på denne information, når du udstiller dine varer. Det er vigtigt for os at støtte dig i at gøre dit videresalg så tilfredsstillende som muligt for din virksomhed og dine kunder. Tøv ikke med at kontakte os, hvis du har spørgsmål eller brug for yderligere information.

6.0 Meddelelse om defekter
6.1 Meddelelse om mangler skal gives skriftligt af kunden til os uden forsinkelse i tilfælde af åbenlyse mangler, men senest inden for 48 timer efter modtagelse af varerne på bestemmelsesstedet, og i tilfælde af skjulte mangler uden forsinkelse efter deres opdagelse, ellers skal varerne anses for at være blevet godkendt. For at overholde fristen skal mangelsmeddelelsen sendes i god tid.
6.2 Hvis de leverede varer har en af os anerkendt mangel, som allerede var til stede på tidspunktet for risikoens overgang, skal vi efter vores valg enten reparere varerne eller levere erstatningsvarer, forudsat at der gives rettidig meddelelse om mangler. Vi skal altid have mulighed for at afhjælpe manglen inden for en rimelig frist, og de reklamerede varer skal stilles til rådighed for os med henblik på inspektion. I tilfælde af erstatningsleverancer er kunden forpligtet til at returnere den defekte vare. I den forbindelse er vi berettiget til at gøre den efterfølgende skyldige ydelse afhængig af, at kunden betaler det skyldige fakturabeløb. Kunden er dog berettiget til at tilbageholde en del af fakturabeløbet, som er rimelig i forhold til manglen. Hvis det ikke er muligt for os at afhjælpe manglen eller at levere en mangelfri erstatning, kan kunden hæve aftalen.
6.3 Ethvert erstatningskrav på grund af mangler er udelukket, medmindre det kan bevises, at vi har handlet med forsæt eller grov uagtsomhed.

7.0 Ejendomsforbehold
7.1 Leverede varer forbliver vores ejendom indtil fuld betaling af alle krav, der opstår fra vores forretningsforhold, herunder krav, der opstår i fremtiden, herunder alle tilknyttede krav, og indtil veksler og checks er blevet indløst.
7.2 I tilfælde af mellemværende skal vores ejendomsforbehold, som er betinget i henhold til ovenstående bestemmelse, anses for at være sikkerhed for vores krav, som udspringer af mellemværendet.
7.3 Hvis der i forbindelse med kundens betaling af fakturabeløbet etableres et ansvar for sælgeren baseret på en veksel, udløber ejendomsforbeholdet ikke, før vekslen er indfriet af kunden som trassent, med forbehold for alle yderligere rettigheder baseret på vores kontokurantforbehold.
7.4 Kunden er kun berettiget til at sælge de varer, der er omfattet af ejendomsforbeholdet, som led i den almindelige forretningsgang. Såfremt forbeholdsvaren videreforarbejdes eller omdannes af kunden, betragtes vi som producent i henhold til § 950 BGB (den tyske civillovbog) og erhverver ejendomsretten til mellemprodukterne eller slutprodukterne. Kunden/forarbejderen er kun opbevarer. Hvis de varer, der er omfattet af ejendomsforbeholdet, kombineres eller forarbejdes med andre genstande, der ikke tilhører os, erhverver vi medejerskab til den nye genstand i forholdet mellem værdien af de varer, der er omfattet af ejendomsforbeholdet, og de andre genstande.
7.5 Pantsætning eller overdragelse til sikkerhed af forbeholdsvaren er ikke tilladt. Hvis forbeholdsvaren pantsættes eller beslaglægges hos kunden, skal vi straks underrettes skriftligt herom og have udleveret de dokumenter, der er nødvendige for et indgreb. Derudover er kunden forpligtet til straks at gøre indsigelse mod enhver beslaglæggelse eller udlæg med henvisning til vores rettigheder. Hvis dette ikke sker, er kunden forpligtet til at kompensere os for eventuelle skader.
7.6 Kunden er forpligtet til for egen regning at forsikre de varer, der er omfattet af ejendomsforbeholdet, tilstrækkeligt mod tab eller skade til vores fordel. Kunden overdrager hermed alle forsikringskrav, der opstår som følge heraf, til os med hensyn til de varer, der er underlagt ejendomsforbehold.
7.7 Kunden overdrager hermed uigenkaldeligt alle krav mod tredjemand, der opstår i tilfælde af videresalg eller af anden retlig grund, samt krav om udlevering på grundlag af ejendomsforbehold til os.
7.8 Kunden er bemyndiget til at inddrive de krav, der er overdraget til os i henhold til disse bestemmelser, på et fiduciært grundlag for os, så længe han behørigt opfylder sine betalingsforpligtelser over for os.
7.9 Hvis kunden misligholder sine betalingsforpligtelser eller ikke opfylder sine forpligtelser i henhold til ejendomsforbeholdet, kan vi kræve de varer, der er omfattet af ejendomsforbeholdet, tilbageleveret. Påberåbelsen af ejendomsforbeholdet skal ikke betragtes som en tilbagetrækning fra kontrakten.

8.0 Kreditvurdering og returnering af varer
8.1 Hvis vi efter indgåelse af en kontrakt eller efter levering af varerne bliver bekendt med, at kunden ikke er kreditværdig (f.eks. protest af en veksel), er vi berettiget til at hæve kontrakten eller kræve øjeblikkelig betaling for leverede varer og forudbetalinger for varer, der endnu ikke er leveret, herunder kontant dækning for eventuelle vekseludtræk, med øjeblikkelig forfald.
8.2 I tilfælde af, at varer tages tilbage af os, skal varerne krediteres i overensstemmelse med deres tilstand, hvis konstatering skal udføres på kundens anmodning og for kundens regning af en ekspert, der skal udpeges af os.

9.0 Ophavsretlig beskyttelse
9.1 Vores design, prøver, modeller, illustrationer, tegninger, beregninger og lignende anses for at være vores intellektuelle ejendom og må ikke efterlignes eller på anden måde anvendes af kunden med henblik på reproduktion, selv om der ikke findes særlige ejendomsrettigheder i denne henseende.
9.2 Enhver overtrædelse af dette gør kunden erstatningsansvarlig.

10.0 Behandling af data
10.1 Vi er berettiget til at behandle eller lade behandle alle data vedrørende forretningsforbindelsen med kunden i henhold til BDSG.

11.0 Udførelsessted og jurisdiktion, lov
11.1 Medmindre andet er angivet i ordrebekræftelsen, er opfyldelsesstedet for vores forpligtelser det sted, hvor varerne befinder sig med henblik på afsendelse eller enhver aftalt overdragelse til kunden. Opfyldelsesstedet for alle kundens forpligtelser er vores forretningssted.
11.2 Værneting for begge parter og med hensyn til alle juridiske tvister, der opstår som følge af kontraktforholdet samt med hensyn til dets oprettelse og dets effektivitet, er Berlin. Dette gælder også for søgsmål vedrørende veksler og checks. Hvis vi optræder som sagsøger, er vi også berettiget til at anlægge sag ved kundens forretningssted.
11.3 Forbundsrepublikken Tysklands lovgivning gælder for alle retsforhold, der er etableret ved forretningsforholdet, med undtagelse af henvisningsreglerne i international privatret og reglerne i FN-konventionen om kontrakter om internationalt salg af varer ("UN-CGIS").

12.0 Effektivitet
12.1 Såfremt enkelte bestemmelser i MARRYAs leverings- og betalingsbetingelser måtte være ugyldige, berøres gyldigheden af de øvrige bestemmelser samt selve aftalen ikke heraf.

Zum Seitenanfang