Navigation überspringen Sitemap anzeigen

Všeobecné obchodní podmínky

Prodejní, dodací a platební podmínky
Snubní prsteny MARRYA

1.0 Rozsah použití
1.1 Následující všeobecné obchodní podmínky se vztahují na všechny smlouvy, dodávky, výběry a další služby. Podáním objednávky u nás, bez ohledu na formu, jakou byla učiněna, zákazník přijímá naše Všeobecné obchodní, dodací a platební podmínky po celou dobu trvání obchodního vztahu. To platí i pro budoucí transakce.
1.2 Jakékoli podmínky zákazníka, které jsou v rozporu s našimi obchodními podmínkami nebo se od nich odchylují, platí pouze tehdy a v takovém rozsahu, v jakém jsme jejich platnost výslovně písemně uznali.

2.0 Ceny, výrobní a platební podmínky
2.1 Ceny uvedené při uzavření smlouvy se vztahují pouze na jednotlivé objednávky.
Opakované objednávky se považují za nové objednávky.
2.2 Vyhrazujeme si právo v případě opožděné platby uhradit budoucí dodávky a dlužné částky dobírkou. Včetně případných neuhrazených faktur a poplatků za upomínky. Dobírkovou částku hradí kupující.
2.3 Fakturovaná částka je splatná bez srážek a v čisté výši do 14 dnů od data vystavení faktury. Se souhlasem zákazníka lze faktury hradit inkasem. Náklady na případné zpětné vyúčtování hradí zákazník.
2.4 Při překročení výše uvedené lhůty splatnosti je zákazník v prodlení bez samostatné upomínky.
2.5 Zákazník uhradí veškeré náklady způsobené prodlením, zejména poplatky za upomínky a inkaso.
2.6 Směnky se přijímají pouze na základě výslovné dohody a pouze na základě zaplacení, přičemž diskontní poplatky a další poplatky za vystavení směnky jsou fakturovány.
2.7 Zákazník není oprávněn odmítnout plnění, zadržet platbu nebo započíst platbu na protipohledávky z titulu jakýchkoli protipohledávek, pokud tyto protipohledávky nebyly námi uznány co do základu a výše nebo pokud o nich nebylo pravomocně rozhodnuto soudem.

3.0 Dodávky
3.1 Dodávky zákazníkovi se uskutečňují ze skladu. Na žádost a náklady kupujícího bude zboží odesláno na jiné místo určení (prodej dodáním do jiného místa, než je místo plnění}. Není-li dohodnuto jinak, jsme oprávněni určit druh přepravy (zejména přepravní společnost, trasu, balení) sami. přepravní trasu, balení} sami. Nebezpečí náhodné ztráty a náhodného znehodnocení zboží přechází na zákazníka nejpozději při jeho předání. V případě prodeje dodáním do jiného místa, než je místo plnění, však nebezpečí náhodné ztráty a náhodného znehodnocení zboží, jakož i nebezpečí z prodlení přechází na zákazníka okamžikem předání zboží spediční firmě, dopravci nebo jiné osobě či instituci určené k provedení přepravy.
3.2 Jakékoli zpětné zaslání musí být v každém případě oznámeno předem. Pokud vrácení není způsobeno oprávněnou reklamací nebo nebylo oznámeno, jde vrácení na náklady a riziko zákazníka. Pro zpětnou přepravu musí zákazník zvolit stejnou formu přepravy jako pro dodání a zboží dostatečně pojistit.
3.3 Informace o dodací lhůtě se mohou vždy změnit. Předpokladem našeho zpoždění dodávky je však v každém případě písemná upomínka zákazníka.
3.4 V případě nepředvídatelných překážek, které nemůžeme ovlivnit, a v případě vyšší moci, zejména v případě stávek, výluk, provozních poruch a zpoždění nebo nepravidelnosti dodávek materiálu, se dodací lhůta odpovídajícím způsobem prodlužuje. V případě překročení dodací lhůty a po uplynutí šestitýdenní odkladné lhůty, která nebyla využita, je zákazník oprávněn od příslušné transakce odstoupit. Zákazník není oprávněn požadovat náhradu škody, pokud nám nebude prokázáno, že jsme jednali úmyslně nebo z hrubé nedbalosti.
3.5 Jsme oprávněni provádět dílčí dodávky, přičemž každá dílčí dodávka se právně považuje za samostatnou smlouvu. Na dílčí dodávku může být zejména vystavena samostatná faktura, jejíž splatnost je nezávislá na zbývající dodávce.

4.0 Výběry
4.1 Pokud je zboží poskytnuto k výběru, považuje se za závazně přijaté příjemcem, pokud není zboží vráceno ve lhůtě uvedené v přiloženém dodacím listu, která musí být nejméně dva týdny. Pokud jde o dodání a vrácení zboží, platí obdobně bod 3.1.
4.2 Zákazník je povinen vybrané zboží dostatečně pojistit. Okamžikem převzetí vybraného zboží přechází veškeré riziko, včetně rizika ztráty bez zavinění zákazníka, na zákazníka.
4.3 Nebezpečí nahodilé ztráty nese zákazník zejména v případě, že vybrané zboží je již před uplynutím doby uvedené v oznámení o výběru použito jako exponáty, je převzato do cestovního skladu nebo není uloženo v trezoru mimo pracovní dobu. V každém případě je zákazník povinen zajistit plné pojištění zboží poskytnutého k výběru. Zákazník nám tímto předem neodvolatelně postupuje veškeré nároky vůči pojišťovně.

5.0 Označení/uvádění zboží na trh
5.1. V souvislosti s námi dodanými šperky pro Vaši společnost upozorňujeme, že reklamní tvrzení "bez niklu" není při dalším prodeji zboží přípustné. V nedávném rozsudku Spolkového soudního dvora (věc č. I ZR 43/13) Soudní dvůr rozhodl, že konečný spotřebitel, který si koupí šperk označený jako "bez niklu", může očekávat, že v předmětu nejsou ani zanedbatelné stopy niklu. Reklamní tvrzení s označením "neobsahuje nikl" je pak nepřípustné. Vzhledem k tomu, že nelze vyloučit, že vámi dodávané výrobky obsahují i prvky niklu, není v žádném případě přípustné inzerovat svým zákazníkům s případným tvrzením "bez niklu". Vezměte prosím tuto informaci na vědomí při vystavování svého zboží. Je pro nás důležité, abychom vás podpořili v tom, že váš další prodej bude pro váš podnik a vaše zákazníky co nejuspokojivější. V případě jakýchkoli dotazů nebo potřeby dalších informací se na nás neváhejte kdykoli obrátit.

6.0 Oznámení závad
6.1 Oznámení o vadách nám musí zákazník podat písemně neprodleně v případě zjevných vad, nejpozději však do 48 hodin od převzetí zboží v místě určení, a v případě skrytých vad neprodleně po jejich zjištění, jinak se zboží považuje za schválené. Aby byla dodržena lhůta, musí být oznámení o vadě zasláno včas.
6.2 Pokud má dodané zboží námi uznanou vadu, která se vyskytovala již v době přechodu rizika, provedeme podle našeho uvážení buď opravu zboží, nebo dodáme náhradní zboží, a to za podmínky včasného oznámení vady. Vždy nám musí být poskytnuta možnost odstranit vadu v přiměřené lhůtě a reklamované zboží nám musí být k dispozici pro účely kontroly. V případě náhradních dodávek je zákazník povinen vadné zboží vrátit. Přitom jsme oprávněni podmínit následné dlužné plnění tím, že zákazník uhradí dlužnou částku na faktuře. Zákazník je však oprávněn zadržet část fakturované částky, která je přiměřená vzhledem k vadě. Není-li možné, abychom vadu odstranili nebo dodali náhradní zboží bez vad, může zákazník prohlásit, že od smlouvy odstupuje.
6.3 Jakékoli nároky na náhradu škody způsobené vadami jsou vyloučeny, ledaže prokážeme, že jsme jednali úmyslně nebo z hrubé nedbalosti.

7.0 Výhrada vlastnictví
7.1 Dodané zboží zůstává naším vlastnictvím až do úplného zaplacení všech pohledávek vyplývajících z našeho obchodního vztahu, včetně pohledávek vzniklých v budoucnu, včetně všech vedlejších pohledávek a až do proplacení směnek a šeků.
7.2 V případě vyrovnání zůstatku se náš vyhrazený majetek, který je podmíněn v souladu s výše uvedeným ustanovením, považuje za zajištění naší pohledávky vyplývající z tohoto zůstatku.
7.3 Pokud v souvislosti s úhradou fakturované částky zákazníkem vznikne závazek prodávajícího na základě směnky, nezaniká výhrada vlastnictví dříve, než je směnka zákazníkem jako směnečníkem ctěna, s výhradou všech dalších práv založených na naší výhradě běžného účtu.
7.4 Zákazník smí prodat zboží s výhradou vlastnictví pouze v rámci běžného obchodního styku. Pokud je zboží s výhradou vlastnictví zákazníkem dále zpracováváno nebo přetvářeno, považujeme se za výrobce ve smyslu § 950 BGB (německého občanského zákoníku) a nabýváme vlastnictví k meziproduktům nebo konečným výrobkům. Zákazník/zpracovatel je pouze správcem. Pokud je zboží, které je předmětem výhrady vlastnictví, kombinováno nebo zpracováno s jinými věcmi, které nám nepatří, nabýváme spoluvlastnictví k nové věci v poměru hodnoty zboží, které je předmětem výhrady vlastnictví, k ostatním věcem.
7.5 Zastavení nebo postoupení jako zajištění zboží s výhradou vlastnictví není přípustné. Pokud je zboží, které je předmětem výhrady vlastnického práva, zastaveno nebo zabaveno u zákazníka, musíme o tom být neprodleně písemně informováni a musí nám být předloženy doklady potřebné k zásahu. Kromě toho je zákazník povinen neprodleně vznést námitku proti jakémukoli zabavení nebo obstavení s odkazem na naše práva. Pokud tak neučiní, je zákazník povinen nahradit nám vzniklou škodu.
7.6 Zákazník je povinen zboží s výhradou vlastnictví dostatečně pojistit proti ztrátě nebo poškození v náš prospěch na vlastní náklady. Zákazník na nás tímto postupuje veškeré pojistné nároky, které z toho vyplývají ve vztahu ke zboží s výhradou vlastnictví.
7.7 Zákazník nám tímto neodvolatelně postupuje veškeré nároky vůči třetím osobám vzniklé v případě dalšího prodeje nebo z jiného právního důvodu, jakož i nárok na vydání zboží na základě výhrady vlastnictví.
7.8 Zákazník je oprávněn vymáhat pohledávky postoupené nám v souladu s těmito ustanoveními na fiduciárním základě za nás, pokud řádně plní své platební závazky vůči nám.
7.9 Pokud zákazník neplní své platební povinnosti nebo neplní své povinnosti vyplývající z výhrady vlastnictví, můžeme požadovat vrácení zboží, které je předmětem výhrady vlastnictví. Uplatnění práva na výhradu vlastnictví se nepovažuje za odstoupení od smlouvy.

8.0 Kontrola úvěru a vrácení zboží
8.1 Pokud se po uzavření smlouvy nebo po dodání zboží dozvíme, že zákazník není úvěruschopný (např. protest směnky), jsme oprávněni odstoupit od smlouvy nebo požadovat okamžitou úhradu dodaného zboží a zálohy na zboží, které má být teprve dodáno, včetně hotovostního krytí vystavených směnek, s okamžitou splatností.
8.2 V případě, že zboží převezmeme zpět, bude zboží započteno podle jeho stavu, jehož zjištění musí být provedeno na žádost zákazníka a na jeho náklady námi určeným znalcem.

9.0 Ochrana autorských práv
9.1 Naše návrhy, vzorky, modely, vyobrazení, výkresy, výpočty a podobně se považují za naše duševní vlastnictví a zákazník je nesmí napodobovat ani jinak používat za účelem reprodukce, a to ani v případě, že v tomto ohledu neexistují žádná zvláštní majetková práva.
9.2 Jakékoli porušení tohoto ustanovení zakládá odpovědnost zákazníka za škodu.

10.0 Zpracování dat
10.1 Jsme oprávněni zpracovávat nebo nechat zpracovávat veškeré údaje týkající se obchodního vztahu se zákazníkem ve smyslu BDSG.

11.0 Místo plnění a soudní příslušnost, právo
11.1 Pokud není v potvrzení objednávky uvedeno jinak, je místem plnění našich závazků místo, kde se nachází zboží pro účely jeho odeslání nebo případného dohodnutého předání zákazníkovi. Místem plnění pro všechny závazky zákazníka je místo našeho podnikání.
11.2 Místem soudní příslušnosti pro obě strany a s ohledem na všechny právní spory vyplývající ze smluvního vztahu, jakož i s ohledem na jeho vznik a účinnost, je Berlín. To platí i pro žaloby ze směnek a šeků. Pokud vystupujeme jako žalobce, jsme oprávněni podat žalobu také v místě podnikání zákazníka.
11.3 Pro všechny právní vztahy založené obchodním vztahem platí právo Spolkové republiky Německo, s výjimkou odkazovacích pravidel mezinárodního práva soukromého a pravidel Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží ("UN-CGIS").

12.0 Účinnost
12.1 Pokud by jednotlivá ustanovení dodacích a platebních podmínek společnosti MARRYA byla neplatná, není tím dotčena platnost ostatních ustanovení, jakož i samotné smlouvy.

Zum Seitenanfang